titulna > ČASTI PROJEKTU - sociálne služby

sociálne služby


Denné centrum, Ul. I. Kolónia 12, Martin - Priekopa
(bývalý Klub dôchodcov Martin-Priekopa)

Zariadenie poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin č. 78 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mesta Martin.


Kontakt:


  • Mestský úrad v Martine, Vajanského námestie 1, odbor spoločenských služieb, oddelenie dlhodobej sociálnej starostlivosti, referát sociálnych vecí, 1. poschodie, č. dverí 114
  • s otázkami sa môžete obrátiť na referenta sociálnych vecí, telefónne číslo 4204 153

Čo poskytujeme:


  • v dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotný postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom
  • denné centrum zabezpečuje najmä záujmovú činnosť a poskytuje sociálne poradenstvo


Počet zamestnancov v dennom centre:

1


Kapacita denného centra:

50 klientov