titulna > ČASTI PROJEKTU - sociálne služby

sociálne služby


Jedáleň a Denné centrum, Ul. Škultétyho 15, Martin, (bývalý Klub dôchodcov v Martine)

Obsah
História

Zriadenie pod názvom Klub dôchodcov Martin, vzniklo v roku 1975. Sídlo malo v bývalom dome ROH Strojár. V roku 1981 bolo zariadenie presťahované na Ul. V. P. Tótha, kde Mesto Martin odkúpením 4 bytov a ich následnou rekonštrukciou vytvorilo podmienky aj na varenie obedov pre seniorov Mesta Martin. V uvedenej budove sa nachádzalo denné centrum pre seniorov, hygienická stanica pre obyvateľov Mesta Martin a kuchyňa s kapacitou 70 obedov. Nakoľko bola kapacita nepostačujúca mesto v roku 1997 zrekonštruovalo budovu detských jaslí a materskej školy /Generálneho riaditeľstva ZŤS / na kapacitu 300 stravníkov. Vykonali sa len najnutnejšie opravy a preto následne v roku 2005 Mesto opätovne pristúpilo ku generálnej rekonštrukcii, hlavne kuchyne a skladových priestorov. Prestavba trvala tri mesiace a v januári 2006 sa začalo variť v novej kuchyni s kapacitou 500 stravníkov.

V súčasnosti poskytuje zariadenie sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin č. 78 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin.

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek.
Jedáleň poskytuje stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti klienta.

V dennom centre

sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotný postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
Denné centrum poskytuje zabezpečuje najmä záujmovú činnosť a poskytuje sociálne poradenstvo.

Organizačné začlenenie

Jedáleň a Denné centrum, Ul. Škultétyho 15 organizačne spadá pod Odbor spoločenských služieb – oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Mestského úradu v Martine. Činnosť zariadenia zabezpečuje a riadi vedúca zariadenia.
Vedúca zariadenia: Anna Marettová
Počet zamestnancov v jedálni a dennom centre: 10
Kapacita jedálne: 500 klientov
Kapacita denného centra: 100 klientov denne

Aktuálny počet klientov jedálne: zaevidovaných 606 klientov a denne sa varí v priemere 390 obedov.

Rozpočet

Rozpočet jedálne a denného centra (príjmy + výdavky) na rok 2009 (schválený mestským zastupiteľstvom):

Informácie

Informácie o poskytnutí služieb v Jedálni a Dennom centre, Ul. Škultétyho 15 v Martine:

 • Mestský úrad, Nám. S. H. Vajanského 1, odbor spoločenských služieb, oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, č. dverí 114, referent pre seniorov telef. číslo 4204 153.
 • Jedáleň a Denné centrum, Ul. Škultétyho 15, Martin: vedúca zariadenia, telef. číslo 4 230 182.
 Postup vybavenia služieb v Jedálni – Ul. Škultétyho 15, Martin

Občan, ktorý má záujem o stravovanie v Jedálni - Ul. Škultétyho 15 v Martine je povinný vyplniť žiadosť.
Súčasťou žiadosti je potvrdenie o výške príjmu.
Žiadosť je klientom k dispozícií v Jedálni – Ul. Škultétyho 15, v Klientskom centre MsÚ Martin – sociálna starostlivosť, príp. v kancelárií na I. poschodní, č. dv. 114
Žiadosť je potrebné doručiť do Jedálne - Ul. Škultétyho 15 Martin. Na základe doručenej žiadosti vedúca zariadenia zabezpečí poskytovanie stravovania.

Povinnosti pre klientov

Klient ktorému sa poskytuje služba v Jedálni (príp. dovoz stravy) je povinný:

 • písomne oznámiť do ôsmich dní zmeny v príjmových pomeroch (akákoľvek zmena príjmu – zvýšenie dôchodku, poberanie dávky v hmotnej núdzi....) vedúcej zariadenia
 • udržiavať v čistote osobný riad na dovoz obedov
 • oznámiť akékoľvek podozrenie na infekčné ochorenie

Klient, ktorému sa poskytuje služba v Dennom centre je povinný:

 • dodržiavať domový poriadok
 • neznečisťovať a neničiť zariadenie
 • nevyvolávať spory a hádky v zariadení
 • neodnášať zo zariadenia predmety potrebné na činnosť
Úhrada za stravovanie

Úhradu za poskytovanie stravovania upravuje VZN Mesta Martin č. 78 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin.

 • Výšku úhrady za stravovanie pre občanov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služby (rozvoz), taktiež pre občanov, ktorým sa poskytuje stravovanie priamo v jedálni sa rovná % podielu z cenovej kalkulácie – hodnoty jedla (surovinové, osobné, vecné náklady) dodávateľa stravy v závislosti od výšky ich príjmov v porovnaní s výškou životného minima.
 •  Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy.

Príjem občana - Cena lístka (úhrada od občana)
do výšky životného minima t. j. do 178,92 € (5.390,- Sk) - 0,86 € (26,-Sk)
do výšky 1,2 -nás. živ. min. t. j. do 214,71 € (6.468,- Sk) - 1,16 € (35, Sk)
do výšky 2-nás. živ. min. t. j. do 357,84 € (10.780,- Sk) - 1,39 € (42,- Sk)
do výšky 3-nás. živ. min. t. j. do 536,76 € (16.170,- Sk) - 1,59 € (48,- Sk)
viac ako 3-nás. živ. min. t. j. nad 536,76 € (16.170,- Sk) - 2,15 € (65,- Sk)

 • Úhrada za poskytovanú stravu v jedálni sa zabezpečuje poštovou poukážkou, potvrdením platby z osobného účtu alebo platbou v pokladni MsÚ v Martine, po predložení ktorých si možno zaplatené stravné lístky vyzdvihnúť priamo v jedálni.
 • Úhrada za poskytovanú stravu pri dovoze stravy sa zabezpečuje poštovou poukážkou, potvrdením platby z osobného účtu alebo platbou v pokladni MsÚ v Martine, po predložení ktorých vydá občanovi stravné lístky opatrovateľka priamo v jeho domácnosti.
Denné centrum v Martine

Zahŕňa 6 záujmových centier (bývalých klubov dôchodcov):
1. DC – Zátučie, Podháj, tel.: 423 8619, Ing. Pavol Kozák, Mária Žilková, mobil: 0902 115 687
2. DC– Sever I., tel.: 423 8726, Emil Kunert
3. DC – Senior klub Sever II., tel.: 413 1293, Mgr. Gizela Ferenczová, mobil: 0903 428 218
4. DC Martin, tel.: 413 3080, Jela Zajacová, Anna Daruľová a Jednota dôchodcov Slovenska, mobil: 0905 102 981
5. DC - býv. školskí pracovníci, tel.: 423 0564, Emília Hajdúchová, Vojtech Niksch, tel.: 413 4050
6. DC - kresťanskí dôchodcovia, tel.: 423 9091, Mária Hromková, Viera Vojteková
 

Dátum aktualizácie: 11.3.2009