titulna > ČASTI PROJEKTU - sociálne služby

sociálne služby


Zariadenie núdzového bývania „Slniečko“

Ubytovacie zariadenie - Slniečko

Obsah
História

Zariadenie bolo zriadené schválením uznesenia Mestského zastupiteľstva v Martine dňa 13.9.2001. Svoju činnosť oficiálne zahájilo slávnostným otvorením dňa 28.2.2002.Pôvodne bolo zriadené ako účelové zariadenie mesta pre osamelých rodičov, týrané a osamelé tehotné ženy, ktoré sa ocitli v mimoriadne ťažkej životnej situácií.

V súčasnosti poskytuje zariadenie sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin č. 78 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin.

Zariadenie poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

 • fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi,
 • osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov (živelná pohroma, požiar, ekologická alebo priemyselná havária) užívať bývanie,
 • • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať bývanie
Organizačné začlenenie

Zariadenie núdzového bývania „Slniečko“ organizačne spadá pod Odbor spoločenských služieb – oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Mestského úradu v Martine. Činnosť zariadenia zabezpečuje a riadi správca zariadenia.

Správca zariadenia:
Mgr. Katarína Lechanová

Počet zamestnancov v zariadení núdzového bývania:
1 zamestnanec

Kapacita zariadenia

15 klientov (4 izby)
Izba č. 1: 2 miesta
Izba č. 2: 4 miesta
Izba č. 3: 5 miest
Izba č. 4: 4 miesta

Aktuálny počet klientov:
043/4204 154, 4278 020

Rozpočet zariadenia núdzového bývania (príjmy + výdavky) na rok 2011 (schválený mestským zastupiteľstvom)
Informácie o ubytovaní v zariadení núdzového bývania
 • Mestský úrad, Nám. S. H. Vajanského 1, odbor spoločenských služieb, oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, č. dverí 115, referent sociálnej pomoci telef. číslo 4204 154.
 • Zariadenie núdzového bývania - Slniečko: správca zariadenia, telef. číslo 4278 020.
Postup vybavenia ubytovania v Zariadení núdzového bývania „Slniečko“

1. Žiadosť
Občan, ktorý má záujem o ubytovanie v Zariadení núdzového bývania „Slniečko“ je povinný vyplniť žiadosť o poskytnutie ubytovania(postup).
Súčasťou žiadosti je potvrdenie o výške príjmu, potvrdenie od ošetrujúceho lekára, odporúčanie od správcu zariadenia.
Žiadosť je klientom k dispozícií v Klientskom centre MsÚ Martin – sociálna starostlivosť, príp. v kancelárií na I. poschodí č. dv. 115 alebo v Zariadení núdzového bývania „Slniečko“ v Martine.

Pozn.: Občan, ktorý nemá na území mesta Martin trvalý pobyt je povinný doložiť aj potvrdenie obce v ktorej má občan trvalý pobyt o splnení podmienok stanovených zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na poskytovanie ubytovania v zariadení núdzového bývania.
Žiadosť je potrebné doručiť na MsÚ Martin, odbor spoločenských služieb, oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva.

2. Zmluva
Na základe doručenej zaevidovanej žiadosti referent sociálnej pomoci uzatvorí s klientom Zmluvu o ubytovaní v zariadení núdzového bývania „Slniečko“. V zmluve je uvedená doba platnosti zmluvy, t. zn. na akú dobu sa ubytovanie klientovi poskytne. Zmluva je platná po jej podpise obidvomi stranami a účinnosť nadobúda dňom nástupu klienta do zariadenia.

3. Ubytovanie
Klient je pri nástupe do zariadenia oboznámený správcom zariadenia s domovým a prevádzkovým poriadkom, čo potvrdzuje svojim podpisom. Klient si do zariadenia môže priniesť len nevyhnutné osobné veci. Správca klientovi pridelí izbu s inventárom a kľúče od izby a zariadenia.
Klient je povinný:

 • konať v zmysle zmluvy o ubytovaní, domového a prevádzkového poriadku
 • uhradiť v plnej výške škodu na majetku mesta Martin, ktorú spôsobil vlastným zavinením
 • pred ukončením ubytovania je klient povinný ihneď uhradiť všetky prípadné podlžnosti
 • odovzdať izbu a inventár v prípade ukončenia ubytovania v stave v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie
 • pri odchode zobrať si so sebou všetky svoje osobné veci a odovzdať kľúče správcovi zariadenia
Klienti môžu počas dňa kedykoľvek opustiť zariadenie, avšak sú povinní po sebe zanechať čistotu a poriadok. Ak chcú klienti opustiť zariadenie na noc, sú povinní o mieste svojho pobytu upovedomiť správcu zariadenia pričom deti si berú vždy so sebou. Klienti majú v prítomnosti správcu a v prevádzkovom čase zariadenia od 07:00 hod – 15.00 hod. počas pracovných dní povolené v zariadení návštevy.

Úhrada za ubytovanie
 • Úhradu za ubytovanie upravuje VZN Mesta Martin č. 78 a jeho dodatku o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin.
 • Mesačná úhrada za ubytovanie sa odvíja od výšky príjmu a výšky životného minima.
 • Občanovi s prechodným pobytom na území mesta Martin sa sociálne služby poskytujú za úhradu zvýšenú o 20 %.
 • Úhrada za ubytovanie je splatná nasledovne:
  • za 1. mesiac je úhrada za ubytovanie splatná pri podpise zmluvy o ubytovaní.
  • úhrada za každý ďalší mesiac je splatná do 25. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca
  • úhradu platí ubytovaní správcovi zariadenia núdzového bývania „Slniečko“, ktorý ubytovanému vystavuje doklad o zaplatení úhrady