titulna > ČASTI PROJEKTU - sociálne služby

sociálne služby


Útulok – Ul. Na Kameni 2, Martin

História

Zariadenie bolo v minulosti Domovom pre osamelých. Projekt rekonštrukcie ubytovne Stavoindustria- Liptovský Mikuláš na sociálne byty mesta Martin v lokalite Na Kameni bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Martine uznesením č. 29/97 a 421/98. Dispozičné riešenie sociálnych bytov Mesta Martin schválila Mestská rada v Martine dňa 11.2.1999. Na základe toho bola určená jednopodlažná budova pre Domov pre osamelých s možnosťou využitia azylového bývania. Svoju činnosť oficiálne zahájilo dňa 15.5.1999.

V súčasnosti poskytuje zariadenie sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin č. 78 a jeho dodatkov o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin.
Zariadenie poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv občanovi, ktorý nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorý nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

V útulku sa utvárajú podmienky na:
a) vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
b) prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín
c) pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
d) záujmovú činnosť

Organizačné začlenenie

Útulok – Ul. Na Kameni 2 organizačne spadá pod Odbor spoločenských služieb – oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Mestského úradu v Martine. Činnosť zariadenia zabezpečuje a riadi správca zariadenia.

Správca zariadenia:
Mgr. Róbert Kuchárik

Počet zamestnancov v zariadení núdzového bývania:
1 zamestnanec

Kapacita zariadenia

22 klientov (16 miest – muži; 6 miest – ženy)

Počet voľných miest:
043/4204 154, 4230 349

Rozpočet zariadenia núdzového bývania (príjmy + výdavky) na rok 2012 (schválený mestským zastupiteľstvom)
Informácie o ubytovaní v Útulku – Ul. Na Kameni 2 v Martine
 • Mestský úrad, Nám. S. H. Vajanského 1, odbor spoločenských služieb, oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, č. dverí 115, referent sociálnej pomoci telef. číslo 4204 154.
 • Útulok – Ul. Na Kameni 2, Martin: správca zariadenia, telef. číslo 4230 349.
Postup vybavenia ubytovania v Útulku – Ul. Na Kameni 2 v Martine

1. Žiadosť
Občan, ktorý má záujem o ubytovanie v Útulku je povinný vyplniť žiadosť (postup)
Súčasťou žiadosti je potvrdenie o výške príjmu, potvrdenie od ošetrujúceho lekára, odporúčanie od správcu zariadenia.
Žiadosť je klientom k dispozícií v Klientskom centre MsÚ Martin – sociálna starostlivosť, príp. v kancelárií na I. poschodní, č. dv. 115

Pozn.: Občan, ktorý nemá na území mesta Martin trvalý pobyt je povinný doložiť aj potvrdenie obce v ktorej má občan trvalý pobyt o splnení podmienok stanovených zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na poskytovanie ubytovania v útulku.
Žiadosť je potrebné doručiť na MsÚ Martin, odbor spoločenských služieb, oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva.

2. Zmluva
Na základe doručenej zaevidovanej žiadosti referent sociálnej pomoci uzatvorí s klientom Zmluvu o ubytovaní v Útulku – Ul. Na Kameni 2. V zmluve je uvedená doba platnosti zmluvy, t. zn. na akú dobu sa ubytovanie klientovi poskytne. Zmluva je platná po jej podpise obidvomi stranami a účinnosť nadobúda dňom nástupu klienta do zariadenia.

3. Ubytovanie
Klient je pri nástupe do zariadenia oboznámený správcom zariadenia s domovým poriadkom, čo potvrdzuje svojim podpisom. Klient si do zariadenia môže priniesť len nevyhnutné osobné veci. Správca klientovi pridelí izbu s inventárom a kľúče od izby a zariadenia.

Klient je povinný:
- konať v zmysle zmluvy o ubytovaní a domového poriadku
- uhradiť v plnej výške škodu na majetku mesta Martin, ktorú spôsobil vlastným zavinením
- pred ukončením ubytovania je klient povinný ihneď uhradiť všetky prípadné podlžnosti
- odovzdať izbu a inventár v prípade ukončenia ubytovania v stave v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie
- pri odchode zobrať si so sebou všetky svoje osobné veci a odovzdať kľúče správcovi zariadenia

Úhrada za ubytovanie
 • Úhradu za ubytovanie upravuje VZN Mesta Martin č. 78 a jeho dodatkov o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin.
 • Mesačná úhrada za ubytovanie jsa odvíja od výšky príjmu a výšky životného minima
 • Občanovi s prechodným pobytom na území mesta Martin sa sociálne služby poskytujú za úhradu zvýšenú o 20 %.
 • Úhrada za ubytovanie je splatná nasledovne:
  • za 1. mesiac je úhrada za ubytovanie splatná pri podpise zmluvy o ubytovaní.
  • úhrada za každý ďalší mesiac je splatná do 25. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca
  • úhradu platí ubytovaní správcovi útulku, ktorý ubytovanému vystavuje doklad o zaplatení úhrady