titulna > ČASTI PROJEKTU - sociálne služby

sociálne služby


politika prideľovania miest v sociálnych zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto

Mesto Martin pri výkone kompetencií v oblasti sociálnej pomoci vychádza zo zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnej pomoci. Ten dopĺňa ešte Všeobecne záväzné nariadenie č. 78 z januára 2009 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin. VZN je verejne prístupné na internetovej stránke mesta

Mesto Martin je zriaďovateľom štyroch zariadení sociálnych služieb, z ktorých dve poskytujú len denné programy (Denné centrum a Jedáleň), dva poskytujú aj možnosť celoročnéj starostlivosti ( Zariadenie núdzového bývania a Útulok)

Ciele a zároveň odporúčania zo strany TIS boli nasledovné:
- stanoviť pravidlá na riešenie situácie prideľovania miest v týchto zariadeniach sociálnych služieb,
- zvýšiť transparentnosť prideľovania miest v týchto zariadeniach sociálnych služieb, (okrem informačných letáčikov a strohých informácií na webovej stránke mesta mesto nezverejňuje nijaké informácie o sociálnych zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom). Podrobné informácie o klientoch nie je potrebné a ani možné zverejňovať, vnímaniu vyššej transparentnosti by však pomohlo zverejňovanie súhrnných informácií podľa jednotlivých zariadení (napr. aktuálny počet klientov a neobsadená kapacita, rozpočet zariadenia a pod.).

Zástupcovia TIS sa pochvalne vyjadrili o prijatom VZN č.78, ktoré plne zodpovedá a je v súlade s novým zákonom o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z., pričom zhodnotili, že prijatie tohto VZN je v súlade s ich odporúčaniami a mesto Martin postupuje pri prideľovaní miest v zariadeniach sociálnych služieb dostatočne transparentne.

Odporúčanie zo strany TIS vo forme zvýšenia transparentnosti zverejňovaním informačných povinností o zariadeniach bolo mestom Martin akceptované, webová stránka mesta Martin bola na základe pripomienok TIS upravená a pravidelne sa aktualizuje.

Mesto Martin - Mestský úrad prevádzkuje

Podporné služby zabezpečuje


dokumenty:

VZN č. 78 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb (schválené počas trvania projektu)