titulna > ČASTI PROJEKTU - verejné obstarávanie

verejné obstarávanie


Mesto Martin je v podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z. a zákona č. 442/2008 Z. z. (ďalej len Zákon) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Základné informácie

Mesto Martin ako verejný obstarávateľ zavádza systém hodnotenia dodávateľov, ktorého súčasťou je aj interné hodnotenie dodávateľov v rámci procesu ich riadenia podľa vopred definovaných kritérií. Požiadavky na zavedenie hodnotenia dodávateľov vyplývajú z nevyhnutnosti aplikácie metód a postupov systému manažérstva kvality a účelom je vzájomne výhodná spolupráca a optimalizácia vzťahov s dodávateľmi.

Systém hodnotenia dodávateľov je plne v súlade s požiadavkami noriem riadenia kvality STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 9014. Organizácia musí hodnotiť a vyberať dodávateľov na základe ich schopnosti dodať produkt podľa požiadaviek organizácie. Musia sa definovať kritériá výberu, hodnotenia a prehodnotenia.

Prvým predpokladom zaradenia dodávateľa do systému hodnotenia je jeho registrácia v našom systéme a akceptácia podmienok hodnotenia dodávateľov.

Mesto Martin na základe registrácie a splnenia vopred definovaných základných hodnotiacich kritérií zaradí dodávateľa do internej databázy. V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní zohľadní kvalitatívne schopnosti dodávateľa a ďalšie uvedené údaje.

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese marta.kohutova@martin.skdokumenty:

Smernica verejného obstarávania (PDF 1,4MB)
Etický kódex obstarávateľa (PDF 87kB)
Zmluva o protikorupčných opatreniach (PDF 72kB)
Formulár pre dodávateľa, zaradeného do internej databázy dodávateľov tovarov, služieb a prác pre potreby MsÚ (PDF 75kB)


súhrnné správy v zmysle §-u 102 ods.4 zák.č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní:

Mesto Martin - súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou - od 01.04.2011 do 30.06.2011 (PDF 213kB)
Mesto Martin - súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou - od 01.07.2011 do 30.09.2011 (PDF 225kB)
Mesto Martin - súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou - od 01.10.2011 do 31.12.2011 (PDF 232kB)

Mesto Martin - súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou - od 01.01.2012 do 31.03.2012 (PDF 230kB)
Mesto Martin - súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou - od 01.04.2012 do 30.06.2012 (PDF 236kB)
Mesto Martin - súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou - od 01.07.2012 do 30.09.2012 (PDF 234kB)
Mesto Martin - súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou - od 01.10.2012 do 31.12.2012 (PDF 253kB)

Mesto Martin - súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou - od 01.01.2013 do 31.03.2013 (PDF 221kB)
Mesto Martin - súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou - od 01.04.2013 do 30.06.2013 (PDF 239kB)


Mesto Martin - súhrnná správa o zákazkách s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka – od 01.07.2013 do 30.09.2013 (PDF 239kB)