titulna > ČASTI PROJEKTU - etika predstaviteľov

etika predstaviteľov


politika etiky - etická infraštruktúra a konflikt záujmov volených predstaviteľov mesta
Medzi problémové politiky, ktoré identifikovala Tranparency International Slovensko patrí aj politika etiky a konflikt záujmov volených predstaviteľov mesta. Volení predstavitelia mesta sú primátor a poslanci mestského zastupiteľstva. Cieľom tejto politiky je prehlbovať dôveru medzi obyvateľmi mesta Martin a ich zvolenými zástupcami. Prijatím etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy mesta Martin sa zvolení zástupcovia obyvateľov mesta zaviazali rešpektovať mandát voličov v súlade s etickými štandardmi. Volení predstavitelia mesta Martin si uvedomujú, že dôvera obyvateľov je nevyhnutná , aby boli schopný plniť úlohy efektívne.
dokumenty:

Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy (.pdf, 160kB)
Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy - príloha č.3 (.pdf, 697kB)
Zásady odmeňovania volených predstaviteľov mesta Martin (.pdf, 747kB)
Rokovací poriadok komisií MsZ (.pdf, 99kB)
Zápisnice komisie MsZ ochrany verejného záujmu