titulna > ČASTI PROJEKTU - participácie verejnosti

participácie verejnosti


politika participácie verejnosti na rozhodovaní miestnej samosprávy

Mesto Martin podľa výsledkov auditu Transparency international Slovensko vytváralo na slovenské pomery štandardné podmienky na participáciu verejnosti na rozhodovaní. Hlavným cieľom preto bolo vytvorenie otvorenejšieho priestoru pre participáciu verejnosti na správe vecí verejných. Bolo prijaté Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 79 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov obce. Toto VZN precizuje podmienky zvolávania, organizovania a priebehu verejných zhromaždení s cieľom posilniť možnosť obyvateľov mesta vplývať na rozhodovací proces v meste. Ďalej bola prijatá aj smernica č. IMS-SM-070 Rokovací poriadok komisií pri Mestskom zastupiteľstve, do ktorej boli zapracované niektoré návrhy týkajú sa napr. zverejňovania zápisníc, prístupu verejnosti na rokovanie komisie a rokovania komisií pri rozhodovaní o pridelení dotácií. Zjednodušila sa možnosť verejnosti vystúpiť v rozprave Mestského zastupiteľstva k prerokovávanému materiálu, pričom došlo k rozšíreniu možností prihlásenia sa do rozpravy osobne, telefonicky, faxom a mailom od zverejnenia programu do okamihu rokovania MsZ, resp. prostredníctvom voleného poslanca.


dokumenty:
VZN č. 79 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Martin
Dodatok ku rokovaciemu poriadku MsZ
Rokovací poriadok komisií MsZ (.pdf, 99 kB)
Zvukové záznamy z MsZ zverejnené na internete