titulna > ČASTI PROJEKTU - voľné miesta

voľné miesta


politika obsadzovania voľných miest a postov v rámci mesta a v rámci organizácií v zriaďovacej pôsobnosti mesta

V meste Martin bola politika obsadzovania voľných pracovných miest podľa výsledkov auditu Transparency international Slovensko jednou z dobre prepracovaných politík, avšak existovali v nej niektoré slabé miesta, a to v oblasti zverejňovania informácií a úpravy predchádzania uprednostňovania blízkych osôb pri obsadzovaní pracovných miest na úrovni mesta a v jeho organizáciách.

Cieľom návrhu protikorupčných opatrení v rámci politiky obsadzovania voľných pracovných miest bolo najmä formalizovať procesy výberu zamestnancov, ktoré sa doteraz využívali – zaviesť písané pravidlá, zaviesť spravidla dvojkolové prijímacie konanie, ktoré by malo objektivizovať proces výberu zamestnancov, riešenie konfliktu záujmu členov výberových komisií pre výber zamestnancov, zavedenie informačných povinností – informovania o procese obsadzovania voľných miest zamestnancov mesta – charakteristiku obsadzovaného miesta, dátum zverejnenia informácie o voľnom pracovnom mieste, počet a mená uchádzačov, mená, priezviská a titul členstva členov komisií, úspešný uchádzač.

Na základe odporúčaní Transparency international Slovensko bola prijatá smernica č. IMS-SM-074 o obsadzovaní voľných pracovných miest v rámci mesta Martin, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15.5.2009.


dokumenty:

Smernica o obsadzovaní voľných miest a postov v rámci MsÚ (.pdf, 101kB)
Rokovací poriadok výberovej komisie na obsadenie voľného pracovného miesta (.pdf, 75kB)
Čestné vyhlásenie člena výberovej komisie (.pdf, 67kB)
Minimálne požiadavky na určenie úspešnosti vo výberovom konaní (.pdf, 72kB)
Vyhodnotenie písomných testov (.pdf, 66kB)
Vyhodnotenie osobného pohovoru (.pdf, 65kB)
Tlačivo uchádzača o zamestnanie (.pdf, 70kB)