titulna > ČASTI PROJEKTU - majetok mesta

majetok mesta


politika predaja a prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku
Princípom politiky predaja a prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta je zvýšenie transparentnosti akýchkoľvek operácií s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta Martin.
Predaj transparentnými metódami ako sú dražby, verejné obchodné súťaže a ponukové konania zabezpečia požadovanú informovanosť občanov a podnikateľských subjektov na území mesta o voľných kapacitách vhodných na prenájom, prípadne k odkúpeniu pozemkov a nehnuteľností.
VZN a vykonávacia smernica zároveň stanovujú presný postup pri nakladaní s majetkom mesta a upravujú kompetencie príslušných orgánov mesta. Finálnou povinnosťou príslušných orgánov mesta je zabezpečenie archivácie jednotlivých operácií s majetkom mesta, prístupnej všetkým záujemcom.
dokumenty:

VZN č.80 o hospodárení s majetkom mesta
Smernica SM IMS 076 o nakladaní s majetkom mesta