titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - poskytovanie dotácií > typy dotácií

typy dotácií

dotácie z výborov mestských častí

Dotácie poskytované z finančných prostriedkov výboru mestskej časti je možné poskytnúť od roku 2008 v súlade s § 10a VZN č.63 (odkaz na VZN č.63). Výborom mestských častí (ďalej len „VMČ“) sú každoročne v rozpočte mesta (odkaz na rozpočet 2009) vyčlenené finančné prostriedky. VMČ môže na základe žiadosti (odkaz na žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta) subjektu z oblasti kultúry, športu alebo sociálnych služieb navrhnúť poskytnutie dotácie z týchto finančných prostriedkov, a to maximálne do výšky 10 % z pridelených finančných prostriedkov pre príslušný VMČ . Dotácia môže byť poskytnutá iba na základe písomnej dohody o poskytnutí dotácie, v ktorej je stanovený konkrétny účel použitia finančných prostriedkov. Dohody o poskytnutí dotácie spracováva príslušný odbor MsÚ a rozhoduje primátor mesta. Postup pri vybavení žiadosti nájdete tu .

V prípade záujmu zúčastniť sa zasadania VMČ je potrebné kontaktovať predsedu príslušného VMČ alebo organizačnú referentku MsÚ pani Janku Šalagovú (č.tel.: 4204 215, mail: salagova@martin.sk).

O poskytnutie dotácie z finančných prostriedkov výboru mestskej časti je možné požiadať jednotlivé VMČ: