titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - poskytovanie dotácií > typy dotácií

typy dotácií

mimoriadne dotácie z rozpočtu mesta

Mestské zastupiteľstvo môže v odôvodnených prípadoch schváliť mimoriadnu dotáciu z rozpočtu mesta pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa, ktorá bude adresne vyčlenená v rozpočte mesta. O výške mimoriadnej dotácie rozhodne mestské zastupiteľstvo na základe žiadosti (odkaz na žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta) subjektu až po jej posúdení a odporučení príslušnou komisiou pri mestskom zastupiteľstve a ekonomickou komisiou. Mimoriadna dotácia bude poskytnutá na základe dohody o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta v súlade s podmienkami VZN č.63 .
Žiadosť je možné predkladať v priebehu kalendárneho roka na mesto Martin – podateľňa Mestského úradu v Martine. Postup pri vybavení žiadosti nájdete tu