titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - poskytovanie dotácií > typy dotácií

typy dotácií

dotácie zo zvláštnych zdrojov primátora 

Primátorovi mesta sú každoročne v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky na zvláštne výdaje, o ktorých rozhoduje na základe žiadosti (odkaz na žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta) jednotlivých subjektov z oblastí podľa §-u 3 ods. 2. Primátor môže rozhodnúť o poskytnutí dotácie maximálne vo výške 3.320,- EUR/ 100.000,- SKK vrátane pre jeden subjekt v rámci príslušného kalendárneho roka. Dotácia môže byť poskytnutá iba na základe písomnej dohody o poskytnutí dotácie, v ktorej je stanovený konkrétny účel použitia finančných prostriedkov. Postup pri vybavení žiadosti nájdete tu