titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - poskytovanie dotácií > typy dotácií

typy dotácií

dotácie z komisií pri MsZ

Komisie pri mestskom zastupiteľstve sú kreované v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom samosprávy. Môžu byť dočasné alebo stále.
Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta prerokúvajú príslušné odborné komisie pri mestskom zastupiteľstve. Členov, predsedov, ale aj sekretárov jednotlivých komisií volí mestské zastupiteľstvo na začiatku volebného obdobia na 4 roky. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a tzv. neposlancov, ktorými sú odborníci, ktorí profesionálne pôsobia v danej oblasti a taktiež ich volí mestské zastupiteľstvo. Personálne zmeny v komisiách je možné vykonať len po schválení v mestskom zastupiteľstve.
Členovia komisie sa riadia pri rozhodovaní o pridelení dotácie Rokovacím poriadkom komisií (.pdf, 99kB).
Návrh na pridelenie dotácie z rozpočtu mesta konkrétnemu žiadateľovi na základe žiadosti (žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta) predkladá príslušná odborná komisia, pričom sa kompetencie pri schvaľovaní dotácie vymedzujú nasledovne:

o pridelení dotácie právnickej osobe rozhoduje:

  • v sume do 1.000 EUR vrátane - primátor mesta,
  • v sume do 1.660 EUR vrátane - primátor mesta po súhlasnom stanovisku mestskej rady,
  • v sume nad 1.660 EUR – mestské zastupiteľstvo,

o pridelení dotácie fyzickej osobe - podnikateľovi rozhoduje:

  • v sume do 166 EUR vrátane - primátor mesta,
  • v sume nad 166 EUR - mestské zastupiteľstvo.

Postup pri vybavení žiadosti

O poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta je možné žiadať tieto odborné komisie:

Finančné prostriedky pre účel poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Martin sú uvedené v rozpočte mesta Martin na príslušný kalendárny rok (viď rozpočet)