titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - poskytovanie dotácií > zúčtovanie dotácií

zúčtovanie dotácií

Podávanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta


1. Kompletné informácie

2. Kontakt
 • navštíviť Mestský úrad na Vajanského námestí 1, Martin
 • s otázkami sa môžete obrátiť na sekretárov komisí MsZ:
 • komisia kultúry, školstva a vzdelávania - Mgr. Alena Schimíková - č. dv. 129, tel. 4204 370
 • komisia mládeže a športu - Denisa Tomčányová - č. dv. 128, tel. 4204 326
 • komisia sociálno - zdravotná - PhDr. Katarína Tomášová - č. dv. 110, tel. 4204 550

3. Kto môže podať žiadosť
 • právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta a to len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejno prospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti

4. Oblasti, do ktorých sú dotácie smerované
 • záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity
 • telovýchova, šport a mládež
 • rozvoj školstva a vzdelávania
 • charita
 • zdravotníctvo a zdravotne postihnutí

5. Ako sa predkladá žiadosť o dotáciu

6. Zúčtovanie dotácií
 • Dotácie sa poskytujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia. Prijímateľ dotácie je povinný predložiť zúčtovanie použitých finančných prostriedkov do 30 dní od ukončenia akcie, najneskôr však do konca rozpočtového roka na predloženom tlačive.
 • K zúčtovaniu sa predkladajú doklady preukazujúce použitie dotácie na schválený účel kópiou účtovných dokladov výpismi z bankového účtu
 • Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie prijímateľ vráti do rozpočtu mesta súčasne s vyúčtovaním

7. Tlačivá