titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - poskytovanie dotácií > zúčtovanie dotácií

zúčtovanie dotácií

Zúčtovanie dotácií z rozpočtu mesta

  1. Prijímateľ dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu iba v rámci rozpočtového obdobia, vždy najneskôr do 31. 12. príslušného kalendárneho roka.
  2. Prijímateľ dotácie je povinný predložiť zúčtovanie použitých finančných prostriedkov na predpísanom tlačive v termíne stanovenom v dohode o poskytnutí dotácie.
  3. Podujatia usporiadané v mesiaci december je subjekt povinný zúčtovať najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
  4. Zúčtovanie musí obsahovať fotokópie účtovných dokladov preukazujúcich použitie dotácie na schválený účel (podujatie, akciu, úlohu) a výpisy z bankového účtu, resp. pokladničné doklady.
  5. Prijímateľ dotácie, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie v stanovenom termíne alebo použije túto dotáciu na iný účel ako bol určený v dohode o poskytnutí dotácie, je povinný dotáciu vrátiť na účet mesta najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom v dohode na zúčtovanie. Žiadosť takéhoto subjektu nebude v nasledujúcom roku prerokovaná.
  6. Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie vráti subjekt do rozpočtu mesta súčasne s vyúčtovaním dotácie.
  7. Zúčtovanie dotácií predkladá prijímateľ dotácie na príslušný odbor MsÚ, ktorý zabezpečí kontrolu využitia finančných prostriedkov.