titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - poskytovanie dotácií > podávanie žiadostí

podávanie žiadostí

Postup pri podávaní žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta

Dotácie sa prideľujú jednotlivým žiadateľom na základe nimi predloženej žiadosti na predpísanom tlačive, ktorá obsahuje najmä:

 1. presnú identifikáciu žiadateľa - právnická osoba v súlade s označením v príslušnom registri (napr. obchodný register, živnostenský register, register vedený krajským úradom, MV SR a pod.),
 2. bankové spojenie a číslo účtu,
 3. výšku požadovanej dotácie, predpokladané náklady na usporiadanie aktivity, termín a miesto jej konania,
 4. stručnú charakteristiku konkrétnej úlohy, podujatia alebo akcie s podrobnou kvantifikáciou nákladov a využitím finančných prostriedkov,
 5. prípadnú formu účasti mesta na konkrétnej úlohe a akcii (napr. spoluorganizátor, záštita, čestný hosť a pod.),
 6. prehlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie mesta - uviesť materiály, v ktorých bude uvedený text: "podujatie/akciu" finančne podporilo mesto (napr. v bulletinoch, v médiách,
  na výzdobe a pod.),
 7. odôvodnenie žiadosti,
 8. prehlásenie právnickej a fyzickej osoby o tom, že nemá voči mestu žiadne záväzky,
 9. výpis z obchodného registra, prípadne živnostenské oprávnenie alebo zriaďovateľskú listinu a stanovy spoločnosti resp. združenia,
 10. meno priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby.

Postup podania žiadosti o poskytnutie dotácie je stanovený vo VZN č.63  a je nasledovný: