titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - poskytovanie dotácií > ciele poskytnutia

ciele poskytnutia

Ciele poskytovania dotácií z rozpočtu mesta

Za podmienok stanovených vo VZN č.63 môže mesto poskytnúť dotácie z rozpočtu mesta právnickým osobám, s výnimkou právnických osôb, ktorých je zakladateľom, obcí a VÚC a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré

 1. majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo
 2.  pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo
 3.  poskytujú služby obyvateľom mesta,
  a to len na podporu
  • všeobecne prospešných služieb,
  • všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,
  • na podporu podnikania a zamestnanosti.
Ciele poskytovania dotácií z rozpočtu mesta vo forme podpory nasledovných oblastí: