titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - úrady a inštitúcie > verejná správa

verejná správa

Mestský úrad Martin

Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin

tel. kontakty na zamestnancov
 

Okresná prokuratúra v Martine

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin

tel.: 043/421 2450, fax: 043/413 3216, www.genpro.gov.sk
 

Obvodný úrad v Martine

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin tel.: 043/413 1331, fax: 043/4224781
- osobný úrad tel.: 043/4204 274
- odbor organizačný tel.: 043/4204 192
- odbor ekonomický tel.: 043/4204 341
- odbor odvetvových činností a vnútornej prevádzky tel.: 043/4204 355
- odbor všeobecnej vnútornej správy tel.: 043/4204 254
- odbor živnostenského podnikania tel.: 043/4204 241
- odbor krízového riadenia tel.: 043/4204 425
Pracovisko Turčianske Teplice tel.: 043/4922320, 4915781
 

Obvodný úrad životného prostredia v Martine

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin tel.: 043/413 2275, 043/4204 446, fax: 043/4221 819, e-mail: ozp@mt.vs.sk, www.vs.sk
   

Úrad práce, soc. vecí a rodiny - odbor služieb zamestnanosti

Novomeského 4, 036 01 Martin web: www.upsvarmt.sk, e-mail: upsvr_mt@upsvar.sk , fax : 043/413 5502
- informačný pult tel.: 043/2440999
- oddelenie služieb zamestnávateľom tel.: 043/2440400
- oddelenie služieb zamestnateľnosti tel.: 043/2440450
- oddelenie informačno - poradenských a sprostredkovateľských služieb tel.: 043/2440310
- odbor ESF tel.: 043/2440220
- kancelária riaditeľa tel.: 043/2440101
 

Úrad práce, soc. vecí a rodiny - odbor sociálnych vecí

Mudroňova 22, 036 01 Martin web: www.upsvarmt.sk, e-mail: upsvr_mt@upsvar.sk , fax.: 043/4206 637
- informačný pult tel.:  043/244 1888
- oddelenie štátnych soc. dávok tel.:  043/244 1550
- oddelenie pomoci v hmotnej núdzi tel.:  043/244 1510
- oddelenie soc. právnej ochrany detí a soc. kurately tel.:  043/244 1600
- oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ZŤP tel.:  043/244 1640
- oddelenie posudkových činností tel.:  043/244 1670
   

Správa katastra

Severná 15, 036 01 Martin tel.: 043/281 7550, e-mail: skmt@gku.sk
   

Obvodný pozemkový úrad Martin

Mudroňova 45, 036 01 Martin tel.: 043/413 5694, www.mpsr.sk/pu
 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozem. komunikácie

Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin tel.: 043/413 4428, e-mail: odch@mt.vs.sk
   

Okresný súd Martin

E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin tel.: 043/400 8401, 400 8402, fax: 043/400 8333, www.justice.sk/m/ss.aspx
 

Krajský pamiatkový úrad Žilina - pracovisko Martin

Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin tel.: 043/422 0558, 422 1014, 430 7192, 430 7193
   

Daňový úrad Martin

Jesenského 23 (Jahodníky), 036 23 Martin tel.: 043/400 1911, 400 1914, 400 1916, fax: 043/400 1949, www.drsr.sk/wps/portal, e-mail: sluzby@drsr.sk
   

Sociálna poisťovňa - pobočka Martin

Nám. SNP 4, 036 25 Martin tel.: 043/423 7551, 4215 111, 4237 552, fax: 043/423 0050
   

Colný úrad Žilina - pobočka Martin 

Na Bystričku 36, 038 04 Bystrička tel.: 043/400 1812, fax: 043/4001830, e-mail: cp6063@colnasprava.sk
 

Informačný portál pre občanov                        

 www.obcan.sk
 

Obecné úrady v Turci

www.turiec.sk