titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - strategické dokumenty > strategický plán

strategický plán

Mesto Martin v zmysle zákona NR SR č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja iniciovalo koncom roka 2004 spracovanie Strategického plánu hospodársko-sociálneho rozvoja mesta. Do spracovania tohto dokumentu mesto prizvalo nielen pracovníkov Mestského úradu, ale aj predstaviteľov obchodnej, finančnej, priemyselnej, akademickej a kultúrnej sféry nášho mesta.

Konzultačnú podporu procesu spracovania rozvojového plánu poskytovala nezisková organizácia AINova a česká konzultačná spoločnosť Berman Group, víťazi verejného výberového konania. Dlhoročné skúsenosti konzultantov preukázali efektivitu nimi používanej metódy strategického plánovania a prispeli k úspešnému rozvoju mnohých českých a slovenských miest.

Academia Istropolitana Nova

Mesto Martin

Východný priemyselný park - ortofotomapa

BermanGroup


strategický plán mesta - dokumenty


aktualizácia strategického plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja