titulna > PROJEKTY - projekt MATRA > organizácia Matra

organizácia Matra


Registrácia Matra, n.o.

Krajský úrad v Žiline, odbor všeobecnej vnútornej správy a živnostenského podnikania, registruje 12.11.2004 č. NO-13/04 neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby

Matra, n.o. Názov:  Matra, n.o.
Sídlo:
  Šoltésovej 23,036 01 Martin
Zakladateľ:
Mesto Martin, IČO: 379 777 33
Nám. S.H.Vajanského1, 036 01 Martin
zastúpené Ing. Stanislavom Bernátom - primátorom mesta
Kontakt:
tel: 043/4444333
jgallo@matramartin.sk
 
www.matramartin.sk

Druh všeobecne prospešných služieb:

a) zabezpečovanie bývania, správy a obnovy  bytového fondu,
b) služby pre sociálne odkázaných ľudí na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
c) výstavba nových bytov, nákup nových bytov a predaj bytového fondu,
d) ostatné služby súvisiace so správou a údržbou domov a bytov a neobytných priestorov.

Štatutárny orgán: riaditeľ - Mgr. Ján Gallo