titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - legislatíva > VZN mesta Martin

VZN mesta Martin

Mesto Martin vydalo na splnenie

Mesto Martin vydalo na splnenie úloh samosprávy obce nasledovné všeobecne záväzné nariadenia: 


Štatút mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 o používaní názvu mesta "Martin"

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15 o odchyte túlavých zvierat a činnosti mestského šarhu

Všeobecne záväzné nariadenie č. 23 o záväzných častiach Územného plánu historického centra - pešej zóny Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 24 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v meste Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 28 o záväzných častiach ÚP zóny IBV Martin-Veľká hora

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 36 o mestskej polícii
 • úplné znenie so zapracovaným dodatkom č. 1 (pdf - 74kB)
 • dodatok č. 2 (pdf - 137kB) (účinnosť od 16.12.2011)
 • dodatok č. 3 (pdf - 355kB) (účinnosť od 14.06.2012)
 • úplné znenie (so zapracovanými dodatkami č. 1 až 3) (pdf - 344kB)

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 38 o záväzných častiach Územného plánu sídelného útvaru Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 45, o zmene názvov vybraných ulíc na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 51, o zriaďovaní školských obvodov na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 52 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 55 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 58 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Martin 
 • úplné znenie (so zapracovanými dodatkami č. 1 až 3) (pdf, 114kB)
 • dodatok č. 4 (.pdf, 137kB) (účinné od 11.11.2011)
 • úplné znenie (so zapracovanými dodatkami č. 1 až 4) (pdf, 230kB)
 • dodatok č. 5 (.pdf, 275kB) (účinné od 6.11.2012)
 • úplné znenie (so zapracovanými dodatkami č. 1 až 5) (pdf - 235kB)
 • dodatok č. 6 (.pdf, 315kB) (účinné od 15.6.2013)
 • dodatok č. 7 (.pdf, 296kB) (účinné od 9.10.2013)
 • dodatok č. 8 (.pdf, 210kB) (účinné od 13.3.2014)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 59 o záväzných častiach Územného plánu zóny Martin - Pred nemocnicou
Všeobecne záväzné nariadenie č. 61 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 63 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 65, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 66 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 67/2007 o určení postupu pri poskytovaní príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa mestom Martin formou príspevku na dopravu

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 68, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci mestom Martin

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 70/08 o záväzných častiach Územného plánu zóny Martin - Záturčie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 71 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení mesta Martin
 • úplné znenie (.pdf - 87kB)
 • dodatok č. 1 (.pdf - 71kB) nadobúda účinnosť 9.10.2009
 • dodatok č. 2 (.pdf - 126kB) nadobúda účinnosť 16.11.2011
 • úplné znenie (so zapracovanými dodatkami č. 1 a 2) (pdf, 204kB)

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 73 o kronike mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č. 77 o odpadoch

Všeobecne záväzné nariadenie č. 78 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 79 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta

Všeobecne záväzné nariadenie č. 83 o verejnom poriadku
 • úplné znenie ( .pdf - 149kB) (účinné od 15.12.2009)
 • dodatok č. 1 (.pdf 516kB) (účinný od 13.6.2012)
 • dodatok č. 2 (.pdf 171kB) (účinný od 16.4.2013)
 • úplné znenie so zapracovaným dodatkami č. 1 a 2 (.pdf - 251 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 85 o miestnom referende

Všeobecne záväzné nariadenie č. 87 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko Jahodnícky cintorín v Martine vypracovanom v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve  
 • úplné znenie (PDF 1MB) (účinné od 1.1.2011)
 • dodatok č. 1 (.pdf 210kB) (účinný od 25.3.2011)
 • úplné znenie so zapracovaným dodatkom č. 1 (.pdf 5,8MB)

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 89 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko: „ Národný cintorín v Martine, národná kultúrna pamiatka“

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 90 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v Martine, Kolónia Hviezda

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 91 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v Martine, Sklabinská ul.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 92 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Martin
 • úplné znenie (.pdf, 166kB) (účinné od 26.6.2011)

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 93 o elektronickom prieskume verejnej mienky

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 94 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 96 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 97 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
 • úplné znenie (.pdf, 585 kB) (účinné od 1.1.2012)
 • dodatok č. 1 (PDF 390kB) (účinný od 1.3.2013)
 • úplné znenie so zapracovaným dodatkom č. 1 (PDF 263kB)
 • dodatok č. 2 (PDF 286kB) (účinný od 1.11.2013)
 • dodatok č. 3 (PDF 241kB) (účinný od 1.1.2014)
 • dodatok č. 4 (PDF 166kB) (účinný od 1.4.2014)

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 98 upravujúce nájom nájomných bytov postavených s podporou štátu

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 99 o hospodárení s majetkom Mesta Martin
 • úplné znenie (.pdf, 798 kB) (účinné od 6.11.2012)
 • dodatok č. 1 (PDF 295kB) (účinný od 11.12.2013)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 100 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Martin
 • úplné znenie (.pdf, 250 kB) (účinné od 1.1.2013)
 • dodatok č. 1 (PDF 256kB) (účinný od 1.1.2014)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 101 o výkone taxislužby na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 102 o umiestňovaní volebných plagátov na území mesta Martin počas volebnej kampane 2014 - voľby do Európskeho parlamentu

Upozornenie:
Elektronická forma VZN má iba informatívny charakter, originálne znenia jednotlivých VZN si môžte zakúpiť v informačnej kancelárii MsÚ Martin tel:043/4204 277, 043/4204 287).