titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - legislatíva

legislatíva


Mesto Martin koná a rozhoduje v súlade s Ústavou Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov), medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a v súlade so zákonmi uverejnenými v Zbierke zákonov SR www.zbierka.sk alebo http://jaspi.justice.gov.sk, najmä:
 • Ústava Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb.) v znení nehorších predpisov
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení nehorších predpisov
 • Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení nehorších predpisov
 • Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení nehorších predpisov
 • Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok v aktuálnom znení
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií)
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
 • ďalšie zákony platného právneho poriadku Slovenskej republiky publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky - http://jaspi.justice.gov.sk

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA
Mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia:
 • vo veciach územnej samosprávy
 • vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach.
Postup pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení upravuje § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Návrh nariadenia zverejní mesto:
 • jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia
 • na internetovej adrese mesta alebo
 • iným spôsobom v meste obvyklým
Pripomienky fyzických a právnických osôb k návrhu nariadenia:

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Prijatie nariadenia:

Na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny poslancov prítomných na zasadnutí.

Vyhlásenie nariadenia:

Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v meste najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v meste obvyklým.

Úplné znenie Všeobecne záväzných nariadení je uverejnené na internetovej stránke mesta www.martin.sk – informatívny charakter, príp. je k dispozícii v informačnej kancelárii mesta Martin.