titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - história > kalendárium

kalendárium


Múzeum slovenskej dedinyRímskokatolícky kostol svätého MartinaMemorandové zhromaždenie
2200 pred n.l. - neskorá doba kamenná (eneolit), zatiaľ najstaršie doložené osídlenie Martina ľudom tzv. kanelovanej kultúry
9. stor. n.l. - osídlenie Turca slovanskými kmeňmi lužickej kultúry
1270 - okolo tohto roka boli v Martine položené základy dnešného rímsko-katolíckeho farského Kostola sv. Martina
1284 - po prvý raz sa spomína Martin ako "villa Sancti Martini"
1340 - 2. októbra udelil Karol Róbert Martinu mestské tzv. krupinské právo
1433 - Martin vypálili husiti
1489 - mestu bolo udelené jarmočné a trhové právo
1534 - Martin získali Révayovci a mesto sa stalo sídlom Turčianskej župy
1557 - po prvý raz sa spomína v Martine latinská škola
1784 - založenie tolerančného kostola
1843 - vyhorel takmer celý Martin
1848 - Martin sa výrazne zapojil do revolučného hnutia v r. 1848-49
1859 - založenie Slovenskej knižnice v Martine
1861 - 6. a 7. júna zhromaždenie v Martine prijalo Memorandum národa slovenského
1863 - 4. augusta bolo v Martine prvé valné zhromaždenie Matice slovenskej a založená Matica slovenská
1867 - otvorenie Martinského patronátneho ev. a v. gymnázia
1868 - v Martine začal pôsobiť prvý slovenský peňažný ústav - sporiteľňa
1869 - zakladajúce Valné zhromaždenie Kníhtlačiarenského účastinárskeho spolku, dnes Tlačiareň Neografia
1869 - vznik Živeny - spolku slovenských žien
1870 - bol v Martine založený Slovenský spevokol, Slovenská omladina a spolok Typografov
1873 - bola založená prvá slovenská hasičská jednota
1873 - bola v Martine a celom Turci epidémia cholery
1875 - maďarská vláda zatvorila Maticu slovenskú a slovenské gymnázium
1878 - otvorenie nemocnice v Martine, dnes Martinská fakultná nemocnica
1881 - vyhoreli asi tri štvrtiny Martina
1884 - vznikla v Martine Tatra banka
1885 - otvorenie Obchodnej školy v Martine
1886 - bol založený Kníhkupecko-nakladateľský spolok
1888 - bola v Martine založená továreň na nábytok z ohýbaného dreva, dnes Tatra nábytok
1890 - 12. augusta bolo zriadené Múzeum a Bibliotéka Národného domu, dnes divadlo SNP
1893 - bola v Martine založená Muzeálna slovenská spoločnosť
1893 - založenie pivovaru v Martine
1902 - vznik Celulózky
1908 - 7. augusta otvorili v Martine prvú budovu Slovenského národného múzea, dnes Turčianske múzeum A. Kmeťa.
1910 - bolo v Martine založené svojpomocné družstvo Lipa
1918 - 30. októbra zišli sa v Martine zástupcovia Slovákov a prijali Deklaráciu slovenského národa, ktorou boli utvorené právne predpoklady spolužitia Slovákov a Čechov v jednom štáte
1919 - otvorenie tzv. Živeniných škôl - prvých odborných dievčenských škôl na Slovensku
1919 - zriadenie reformne-reálneho gymnázia Viliama P. Tótha
1919 - vznikla v Martine Slovenská remeselnícka a obchodná jednota
1919 - obnovenie činnosti Matice slovenskej
1920 - vznikol Spolok slovenských umelcov - celoslovenské združenie spisovateľov, skladateľov a výtvarníkov
1921 - vznikla v Martine Advokátska komora
1922 - bolo v Martine založené Ústredie slovenských ochotníckych divadiel, ktoré organizovalo každoročne celoslovenské divadelné preteky a režisérske kurzy
1922 - v Martine vznikla Zemská hasičská jednota na Slovensku
1923 - otvorili v Martine Ústav pre zveľaďovanie živností
1924 - od tohto roka do roku 1939 sídlila v Martine Divízia Československého Červeného kríža, potom Slovenský Červený kríž (ústredie pre Slovensko)
1926 - otvorenie druhej budovy Matice slovenskej
1926 - otvorenie Ústavu Milana R. Štefánika, slúžiaceho na výchovu sociálno-zdravotných pracovníčok a učiteliek pre školy ženského povolania, neskôr stredná zdravotnícka škola
1928 - založenie Krajinského zväzu živnostenských spoločenstiev a grémií pre Slovensko a Podkarpatskú Rus 1929 - položenie základného kameňa druhej budovy Slovenského národného múzea v Martine
1933 - otvorili v Martine Slovenskú národnú galériu, roku 1952 boli zbierky prenesené do novootvorenej Slovenskej národnej galérie v Bratislave
1935 - otvorenie Domu sociálno-zdravotníckej starostlivosti, dnešná Živena
1938 - otvorili v Martine Slovenskú vysokú školu technickú, roku 1939 bola presťahovaná do Bratislavy
1942 - vznikla tlačiareň Matice slovenskej
1943 - začal v budove Matice slovenskej vysielať Slovenský rozhlas
1944 - 22. januára začalo v Martine činnosť Komorné divadlo, počas SNP Frontové divadlo, dnes Divadlo SNP
1944 - rozvinulo sa v Martine rozsiahle partizánske hnutie, mesto sa zapojilo do protifašistického odboja
1945 - 11. apríla bol Martin oslobodený
1948 - 16. mája položili základný kameň závodu Kriváň ČKD, neskôr Závody ťažkého strojárstva, Martin
1950 - obec Tomčany sa spojila s Martinom
1953 - zriadenie Vydavateľstva Osveta
1963 - 3. augusta v rámci osláv 100. výročia založenia Matice slovenskej položili základný kameň tretej budovy Matice slovenskej
1964 - v Martine začala činnosť pobočka Lekárskej fakulty UK v Bratislave, dnes Jesseniova lekárska fakulta
1964 - založené okresné vlastivedné múzeum - Turčianske múzeum A. Kmeťa
1965 - začalo sa budovať celoslovenské múzeum v prírode - Múzeum slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch pri Martine
1966 - prvý ročník divadelného festivalu Scénická žatva
1967 - prvý ročník Slovesnej jari - stretnutie slovenských spisovateľov a zahraničných hostí, interpretácia ich tvorby
1969 - prvý ročník Bienále fantázie - prehliadka detskej tvorivosti
1971 - Martin sa zlúčil s Vrútkami, Priekopou, Záturčím do jedného mestského celku
1973 - vznik Múzea Martina Benku
1975 - 31. augusta bola otvorená tretia budova Matice slovenskej na Hostihore
1981 - prvý ročník Turčianskeho pohára - medzinárodnej súťaže v spoločenskom tanci
1984 - Martin oslávil 700. výročie prvej písomnej zmienky o meste
1985 - prvý ročník Turčianskych slávností folklóru
1987 - otvorená Turčianska galéria v bývalom župnom dome z roku 1750
1990 - Vrútky sa odčlenili od Martina ako samostatné mesto
1990 - vznikla v Martine Spoločnosť Tomáša G. Masaryka a Milana R. Štefánika
1991 - prvý ročník medzinárodnej súťaže v detskom spoločenskom tanci - Veselé sloníča
1991 - 15. augusta položili základný kameň nového rímsko-katolíckeho kostola v Martine
1991 - založenie Univerzity tretieho veku
1994 - Národná rada Slovenskej republiky ustanovila zákonom číslo č. 241/1994 mesto Martin za centrum národnej kultúry Slovákov.
1996 - rozdelenie okresu Martin na dva okresy - Martin a Turčianske Teplice
1996 - Martin sa stal súčasťou novovytvoreného Žilinského kraja
1996 - začína v Martine vysielať regionálna televízia Turiec
2003 -
zriadenie turisticko-informačnej kancelárie (TIK) v budove Millénia na Pešej zóne