Výberové konanie

pridané: 03.01.2014, kategória: výberové konanie - archív

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine:

Názov funkcie:
referent pre elektronické a printové médiá

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Oddelenie regionálneho rozvoja a komunikácie

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa humanitného zamerania
prax v oblasti médií min. 1 rok

Iné kritériá a požiadavky:
- anglický jazyk aktívne slovom aj písmom
- bezúhonnosť
- pokročilé ovládanie programov Microsoft Office
- základné grafické zručnosti v programoch Microsoft Office
- základné zručnosti vyhotovenia a spracovania fotografie
- základné zručnosti vyhotovenia a spracovania audio záznamov
- príprava tlačových správ, spravodajských článkov, prezentačných materiálov a podkladov pre elektronické a printové médiá
- kreatívny a dynamický prístup k práci, samostatnosť a schopnosť pracovať v tíme

Charakteristika pracovného miesta:
Tvorivé spracúvanie masmediálnej politiky a koordinovanie výstupov k verejnosti

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
5. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Výberové konanie sa uskutoční formou praktickej skúšky (ovládanie PC a mediálnych zručností) a ústneho pohovoru. Úspešní uchádzači prvej časti výberového konania absolvujú písomnú a ústnu skúšku z anglického jazyka a po úspešnom absolvovaní oboch častí sa uchádzači zúčastnia psychodiagnostiky vybraných zručností.

Termín a čas výberového konania bude včas oznámený.

Z dôvodu rýchlejšej komunikácie, prosím uveďte vašu mailovú adresu a telefónne číslo.

Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania najneskôr do 15.01.2014 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – referent pre elektronické a printové média na adresu:

Mestský úrad Martin
Oddelenie ľudských zdrojov
Námestie S. H. Vajanského 1
036 49 Martin

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Mgr. Milena Jakubcová
Telefón: 4204210
Mobil: 0918797116
Fax: 4132483
e-mail: jakubcova@martin.sk