Výberové konanie

pridané: 21.12.2013, kategória: výberové konanie - archív

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Smernicou o obsadzovaní voľných pracovných miest Mesta Martin informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine:

Názov funkcie:
administratívny referent

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
odbor komunálnych služieb

Kvalifikačné predpoklady:
úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie s maturitou

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť
- dobrá znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET)
- samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, príjemné vystupovanie, flexibilita a zodpovednosť
-znalosť zákona o obecnom zriadení 369/1990 Z.z. a znalosť rámcovej činnosti odboru komunálnych služieb v zmysle Organizačného poriadku Kancelárie primátora a Mestského úradu v Martine (zverejnený na webovej stránke www.martin.sk – samospráva mesta /o samospráve/

Charakteristika pracovného miesta:
Vybavovanie čiastkových odborných agend vo vymedzenej oblasti samosprávy

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
5. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
7. z dôvodu rýchlejšej komunikácie Vás žiadame o uvedenie e-mailovej adresy a čísla telefónu (mobilu)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 23.01.2014 o 9,00 hod. v zasadačke č. 206 - II. poschodie MsÚ formou písomného testu a osobného pohovoru. Úspešní uchádzači absolvujú psychodiagnostiku vybraných zručností.

Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania najneskôr do 14.01.2014 do 12,00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – administratívny referent“ „NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Mestský úrad Martin
Oddelenie ľudských zdrojov
Námestie S. H. Vajanského č. 1
036 49 Martin

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Mgr. Milena Jakubcová
Telefón: 4204210
Mobil: 0918797116
e-mail: jakubcova@martin.sk