Výberové konanie

pridané: 10.12.2013, kategória: výberové konanie - archív

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Mestskom úrade v Martine:

Názov funkcie:
referent stavebného úradu

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Útvar hlavného inžiniera

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - technické zameranie

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblastí: samospráva, správne konanie, zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
- dobrá znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET)
- samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
- osobitná odborná spôsobilosť pre stavebné úrady – výhodou
- vodičský preukaz skupiny B a ovládanie cudzieho jazyka – výhodou
- prax v odbore – výhodou
- pozícia vhodná aj pre absolventa

Charakteristika pracovného miesta :
Samostatná odborná práca a príprava rozhodnutí vo vymedzenej oblasti na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, vykonávanie správy na úseku stavebného poriadku na úrovni mesta.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
5. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Výberové konanie sa uskutoční dňa 09.01.2014 o 9,00 hod. v zasadačke č. 206 - II. poschodie budovy Mestského úradu v Martine, a to formou osobného pohovoru s členmi výberovej komisie, úspešní uchádzači následne absolvujú psychodiagnostiku vybraných zručností.

Z dôvodu rýchlejšej komunikácie, prosím uveďte vašu mailovú adresu a telefónne číslo.

Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania najneskôr do 30.12. 2013 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie referent stavebného úradu“ –na adresu:

Mestský úrad Martin
Oddelenie ľudských zdrojov
Námestie S. H. Vajanského č.1
036 49 Martin

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Mgr. Milena Jakubcová
Telefón: 4204210 / Mobil: 0918797116
e-mail: jakubcova@martin.sk