Výberové konanie

pridané: 19.11.2013, kategória: výberové konanie - archív

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Mestskom úrade v Martine:

Názov funkcie:
referent materiálno technického zabezpečenia

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Mestská polícia

Kvalifikačné predpoklady:
úplné stredné vzdelanie alebo úplne stredné odborné vzdelanie

Iné kritériá a požiadavky:
• vodičský preukaz sk. „B“
• prax v oblasti skladového hospodárstva, vedenia autoprevádzky a správy budovy - výhodou
• znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET)

Charakteristika pracovného miesta:
Zabezpečovanie správy majetku zamestnávateľa vo vymedzenej oblasti – údržba a servis budovy MsP, zabezpečovanie energetického hospodárenia, autoprevádzky a jej príslušenstva, zásobovanie MsP spotrebným materiálom.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
5. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
6. Čestné vyhlásenie a zdravotnej spôsobilosti

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru dňa 10.12.2013 v zasadačke č. 206 - II. poschodie budovy Mestského úradu v Martin.

Predpokladaný nástup : 01.01.2014

Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania:

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania najneskôr do 29.11.2013 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – referent materiálno technického zabezpečenia “ na adresu:

Mestský úrad Martin
Oddelenie ľudských zdrojov
Námestie S. H. Vajanského 1
036 49 Martin

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Mgr. Milena Jakubcová
Telefón: 4204210,
Mobil: 0918797116,
e-mail: milena.jakubcova@martin.sk