Výberové konanie

pridané: 14.10.2013, kategória: výberové konanie - archív

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Mestskom úrade v Martine:
Názov funkcie:
referent špeciálneho stavebného úradu

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0– zastupovanie počas materskej dovolenky

Organizačný útvar:
Útvar hlavného inžiniera

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - technické zameranie

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblastí: samospráva, správne konanie, zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
- dobrá znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET)
- samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
- osobitná odborná spôsobilosť na úseku dopravy - výhodou
- osobitná odborná spôsobilosť pre stavebné úrady – výhodou
- vodičský preukaz skupiny B a ovládanie cudzieho jazyka – výhodou
- prax v obore - výhodou

Charakteristika pracovného miesta :
Samostatná odborná práca a príprava rozhodnutí vo vymedzenej oblasti na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku vrátane sankcií vykonávané zamestnancom po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom)
5. doklad o absolvovaní osobitnej odbornej spôsobilosti (osvedčenie)
6. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
7. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Výberové konanie sa uskutoční dňa 07.11.2013 o 9,00 hod. v zasadačke č. 206 - II. poschodie budovy Mestského úradu v Martine, a to formou osobného pohovoru s členmi výberovej komisie, úspešní uchádzači následne absolvujú psychodiagnostiku vybraných zručností.

Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania najneskôr do 25.10. 2013 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie referent špeciálneho stavebného úradu –na adresu:

Mestský úrad Martin
Oddelenie ľudských zdrojov
Námestie S. H. Vajanského č.1
036 49 Martin

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Mgr. Milena Jakubcová
Telefón: 4204210 / Mobil: 0918797116
e-mail: jakubcova@martin.sk