Výberové konanie

pridané: 08.04.2013, kategória: výberové konanie - archív

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Mestskom úrade v Martine:

Názov funkcie:
vedúci oddelenia mestskej stavebnej správy a ŠFRB

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Útvar hlavného inžiniera

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - technické zameranie

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblastí: samospráva, stavebný zákon, správne konanie, zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
- dobrá znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET)
- samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
- riadiaca prax minimálne 1 rok - výhodou
- osobitná odborná spôsobilosť pre stavebné úrady – výhodou
- osobitná odborná spôsobilosť pre výkon agendy ŠFRB - výhodou
- vodičský preukaz skupiny B a ovládanie cudzieho jazyka - výhodou

Charakteristika pracovného miesta:
Koordinácia, riadenie a kontrola činností na úseku stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania, analýza, posudzovanie a vyhodnocovanie týchto činností.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom)
5. doklad o absolvovaní osobitnej odbornej spôsobilosti (osvedčenie)
6. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
7. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania najneskôr do 16.04. 2013 do 15.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia mestskej stavebnej správy a ŠFRB na adresu:

Mestský úrad Martin
Organizačno-personálne oddelenie
Námestie S. H. Vajanského 1
O36 49 Martin

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Ing. Ľubica Turčanová
Telefón: 4204150
Mobil: 0918797118
Fax: 4132483
e-mail: lubica.turcanova@martin.sk