Výberové konanie

pridané: 22.01.2013, kategória: výberové konanie - archív

priestor pre vašu príležitosť


Mestský úrad Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martinvyhlasuje výberové konanie na • jedno pracovné miesto asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP)


Výberové konanie sa uskutoční dňa 12. februára 2013 v priestoroch zasadačky č. 206 Mestského úradu Martin, na pozíciu asistenta terénneho sociálneho pracovníka o 9.00 hod.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu mestského úradu.


Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 6. februára 2013 do 12,00 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli zaslané po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konaniaZoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu,
 • iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu ATSP sú:

 1. V prípade uchádzačov, ktorí pôsobili ako TSP alebo ATSP v rámci predchádzajúcich projektov financovaných FSR alebo Programu podpory komunitnej sociálnej práce v obciach s vylúčenou komunitou (od roku 2005):

  Ukončené základné vzdelanie pod podmienkou že uchádzač je riadnym študentom odborného učilišťa, strednej odbornej školy, gymnázia alebo konzervatória.


 2. V prípade ostatných uchádzačov:

  Ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie.1


Výberové kritériá na pozíciu ATSP sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).
 2. Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne).
 3. Znalosť cieľovej skupiny (pobyt v nej a podobne).
 4. Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v cieľovej skupine (započítava sa aj účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti, komunitné aktivity a podobne).
 5. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.


Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.


Miestom výkonu práce je územie mesta Martin s prihliadnutím na lokality Bambusky, Ul. A. Pietra, Na Kameni a kancelária TSP v priestoroch Mestského úradu. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. apríl 2013.Popis práce ATSP:

 • Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností.
 • Podľa pokynov TSP vykonáva odborne nenáročné úkony:

  • pomáha klientom pri vyplňovaní tlačív,
  • sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií,
  • pripravuje stretnutia s rodinami klientov,
  • sprostredkúva kultúrny kontext vylúčenej komunity,
  • pomáha klientom tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka...) v komunikácii s TSP a inými inštitúciami.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).


Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Fúčelová
Mesto Martin - Mestský úrad
vedúca oddelenia soc. a krízovej intervencie odbor spoločenských služieb Nám. S. H. Vajanského 1
036 49 Martin
Telefón: +421 434204314
Mobil: +421 917 409634
katarina.fucelova@martin.sk
www.martin.sk___________________________________

1 Nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole alebo úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške; v učebných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.

Oznam o výberovom konaní na stiahnutie (formát PDF, veľkosť: 716 kB)