Výberové konanie

pridané: 12.11.2012, kategória: výberové konanie - archív

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Smernicou o obsadzovaní voľných pracovných miest Mesta Martin informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine:
Názov funkcie:
Správca zariadenia núdzového bývania „ Slniečko “ a nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Odbor spoločenských služieb, oddelenie sociálnej a krízovej intervencie

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – odbor soc. práca, sociálna pedagogika

Iné kritériá a požiadavky:
- prax v odbore min. 1 rok
- bezúhonnosť
- dobrá znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET)
- samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilita a zodpovednosť
- Znalosť organizačného poriadku kancelárie primátora a mestského úradu v Martine týkajúca sa oddelenia sociálnej a krízovej intervencie
- Znalosť zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- Znalosť zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele
- Znalosť zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
- Znalosť VZN č. 78 - o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin

Charakteristika pracovného miesta:
Samostatná odborná práca vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy, zabezpečovanie poskytovania sociálneho poradenstva, vykonávanie vstupných pohovorov so záujemcami o ubytovanie, príprava návrhov zmluvy vo veci poskytnutia ubytovania v zariadení sociálnych služieb. Vykonávanie aktivít v rámci § 10 a11 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele. Príprava návrhu rozpočtu za zverenú oblasť. Vykonávanie ekonomických činností týkajúcich sa zariadenia.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom)
5. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
6. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
7. z dôvodu rýchlejšej komunikácie Vás žiadame o uvedenie e-mailovej adresy a čísla telefónu (mobilu)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 19.12. 2012 o 9,00 hod. v zasadačke č. 206 - II. poschodie MsÚ formou písomného testu a osobného pohovoru. Úspešní uchádzači absolvujú psychodiagnostiku vybraných zručností.

Predpokladaný nástup od 01.01.2013.

Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania najneskôr do 30.11.2012 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – správca zariadenia núdzového bývania „ Slniečko “ a nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu NEOTVÁRAŤ“ na adresu:


Mestský úrad Martin
Oddelenie ľudských zdrojov
Námestie S. H. Vajanského č. 1
036 49 Martin
alebo osobne kancelária č. 312

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Bc. Milena Jakubcová
Telefón: 4204210
Mobil: 0918797116
Fax: 4132483
e-mail: jakubcova@martin.sk