Výberové konanie

pridané: 24.10.2012, kategória: výberové konanie - archív

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine:
Názov funkcie:
referent pre marketing a event managment

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Útvar komunikácie, marketingu, protokolu a zahraničných vzťahov

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa humanitného zamerania

Iné kritériá a požiadavky:
- anglický jazyk aktívne slovom aj písmom
- bezúhonnosť
- pokročilé ovládanie programov Microsoft Office
- znalosť diplomatického protokolu
- základné grafické zručnosti v programoch Microsoft Office
- základné zručnosti vyhotovenia a spracovania fotografie
- príprava materiálov a podkladov pre elektronické a printové médiá
- znalosť zákona o obecnom zriadení 369/1990 Zb.,
- znalosť tlačového zákona 167/2008 Z.z.,
- znalosť organizačného poriadku kancelárie primátora a mestského úradu v Martine, SM-IMS 014 týkajúce sa útvaru komunikácie, marketingu, protokolu a zahraničných vzťahov (http://www.martin.sk)
- znalosť Všeobecne záväzných nariadení mesta Martin- štatút mesta, VZN č.8, VZN č. 52, VZN č. 58, VZN č. 63, VZN č. 71, VZN č. 73, VZN č. 79, VZN č. 83, VZN č. 93
- kreatívny a dynamický prístup k práci s vyrovnanou mierou samostatnosti a tímového ducha
prax minimálne 1 rok v oblastiach:
- plánovanie a realizácia marketingových aktivít
- plánovanie a realizácia PR aktivít
- zabezpečovanie a organizácia kultúrno-spoločenských podujatí
- príprava mediálnych výstupov

Charakteristika pracovného miesta:
Samostatná odborná práca vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy, tvorivé spracúvanie mediálnych a PR plánov, plánovanie, organizácia a zabezpečovanie kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí, koordinovanie výstupov k médiám a verejnosti.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
5. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
6. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
7. vlastná tvorba, dokument v elektronickej alebo písomnej podobe z oblasti požadovanej praxe
8. uvedenie emailovej adresy a telefonického kontaktu pre rýchlejšiu komunikáciu

Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.11. 2012 o 9,00 hod. v zasadačke č. 103 - I. poschodie budovy MsÚ formou písomného testu a ústneho pohovoru. Úspešní uchádzači absolvujú psychodiagnostiku vybraných zručností.

Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania najneskôr do 05.11.2012 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – referent pre marketing a event managment na adresu:

Mestský úrad Martin
Odbor všeobecnej správy
Oddelenie ľudských zdrojov
Námestie S. H. Vajanského č.1
036 49 Martin

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Bc. Milena Jakubcová
Telefón: 4204210
Mobil: 0918797116
Fax: 4132483
e-mail: jakubcova@martin.sk