Výberové konanie - príslušník priameho výkonu služby

pridané: 23.08.2012, kategória: výberové konanie - archív

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Mestskom úrade v Martine:

Názov funkcie:
príslušník priameho výkonu služby – štyri voľné pracovné miesta

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Mestská polícia

Kvalifikačné predpoklady:
úplné stredné vzdelanie alebo úplne stredné odborné vzdelanie

Iné kritériá a požiadavky:
• vek nad 21 rokov
• bezúhonnosť
• znalosť zákona o obecnom zriadení a zákonov upravujúcich činnosť a postavenie príslušníka mestskej polície (zákon o obecnej polícii, zákon o cestnej premávke, zákon o priestupkoch, zákon o zbraniach a strelive, Organizačný poriadok Mestskej polície mesta Martin)
• znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET)
• samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
• vodičský preukaz sk. „B“

Charakteristika pracovného miesta:
Výkon hliadkovej služby, riešenie priestupkov, zabezpečovanie verejného poriadku v meste, plnenie úloh na úseku prevencie ako aj iných úloh vyplývajúcich pre príslušníka mestskej polície zo zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Práca je vykonávaná v nepretržitej prevádzke - práca na zmeny.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom), osvedčený odpis alebo osvedčenú kópiu vysvedčenia o záverečnej skúške v študijnom odbore bezpečnostná služba
5. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
6. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
7. Čestné vyhlásenie a zdravotnej spôsobilosti
8. z dôvodu rýchlejšej komunikácie Vás žiadame o uvedenie e-mailovej adresy a čísla telefónu (mobilu)

Výberové konanie sa uskutoční v zasadačke č. 206 - II. poschodie budovy Mestského úradu v Martin, a to formou písomného testu. Následne sa uchádzači, ktorí úspešne absolvovali písomný test, zúčastnia osobného pohovoru s členmi výberovej komisie a psychodiagnostiky vybraných zručností. Dátum výberového konania vám bude oznámený v pozvánke na výberové konanie.

Predpokladaný nástup : 01.10.2012

Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania najneskôr do 04.09.2012 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – príslušník priameho výkonu služby“ na adresu:

Mestský úrad Martin
Organizačno-personálne oddelenie
Námestie S. H. Vajanského 1
O36 49 Martin

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Bc. Milena Jakubcová
Telefón: 4204210, Mobil: 0918797116, Fax: 4132483 , e-mail: milena.jakubcova@martin.sk