Výberové konanie

pridané: 14.08.2012, kategória: výberové konanie - archív

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Smernicou o obsadzovaní voľných pracovných miest Mesta Martin informuje o dvoch voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine:
Názov funkcie:
referent majetku

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
majetkovoprávny odbor, oddelenie majetku

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť
- dobrá znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET)
- samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilita a zodpovednosť
- znalosť platných právnych predpisov z oblastí : samospráva ( VZN - o hospodárení s majetkom mesta Martin), zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam ( katastrálny zákon), zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, zákon č. 180//1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, zákon č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
-znalosť cudzieho jazyka – výhodou
-prax v odbore - výhodou

Charakteristika pracovného miesta:
Samostatná odborná práca vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy, odborná práca na úseku spravovania nehnuteľností, zabezpečovanie zmluvných vzťahov k nehnuteľnému majetku mesta.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom)
5. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
6. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
7. z dôvodu rýchlejšej komunikácie Vás žiadame o uvedenie e-mailovej adresy a čísla telefónu (mobilu)

Výberové konanie sa uskutoční formou písomného testu a osobného pohovoru. Úspešní uchádzači absolvujú psychodiagnostiku vybraných zručností. Výberové konanie sa uskutoční dňa 06.09.2012 o 9,00 hod. v zasadačke č. 206 – II. poschodie mestského úradu.

Dátum a miesto podania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania najneskôr do 24. augusta 2012 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – referent majetku– neotvárať“
na adresu: Mestský úrad Martin
Oddelenie ľudských zdrojov
Námestie S. H. Vajanského č. 1
O36 49 Martin

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Bc. Milena Jakubcová
Telefón: 4204210
Mobil: 0918797116, Fax: 4132483,
e-mail: jakubcova@martin.sk