Oznámenie o výberovom konaní - vedúci odboru komunálnych služieb

pridané: 03.07.2012, kategória: výberové konanie - archív

Mesto Martin v súlade s ust. § 5 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Mestskom úrade v Martine:
Názov funkcie:
vedúci odboru komunálnych služieb

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Odbor komunálnych služieb

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – technického zamerania

Iné kritériá a požiadavky:
• bezúhonnosť
• zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie
• znalosť platných právnych predpisov z oblasti samosprávy (zákon o obecnom zriadení, zákon o cestnej doprave, zákon o cestnej premávke, zákon o odpadoch, legislatíva upravujúca oblasť ochrany životného prostredia – ochrana ovzdušia, ochrana vôd, ochrana prírody a krajiny; zákon o správnom konaní, zákon o verejnom obstarávaní,..)
• dobrá znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET)
• samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
• organizačné a komunikačné zručnosti
• odborná prax v riadiacej oblasti - výhodou
• znalosť územia mesta Martin
• odborná spôsobilosť v riadenej oblasti a v oblasti verejného obstarávania -výhodou

Charakteristika pracovného miesta:

Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov v riadenej oblasti na úrovni mesta Martin. Riadenie a koordinácia činností vykonávaných odborom komunálnych služieb, v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny, vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva, správy mestských komunikácií a dopravy, na úrovni mesta. Odborné spracovávanie materiálov na rokovanie orgánov mesta, zabezpečovanie plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a úloh zadaných primátorom mesta a prednostom mestského úradu.

Zoznam požadovaných dokladov:


  1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
  2. Štruktúrovaný životopis
  3. Motivačný list
  4. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom)
  5. Fotokópia dokladu odbornej spôsobilosti (starostlivosť o životné prostredie na úseku odpadového hospodárstva, na úseku ochrany prírody a krajiny, alebo v oblasti verejného obstarávania)
  6. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  7. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov


Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru. Úspešní uchádzači absolvujú psychodiagnostiku vybraných zručností. Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.07.2012 o 9,00 hod. v zasadačke č. 206 – II. poschodie mestského úradu.

Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania najneskôr do 13.07. do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci odboru komunálnych služieb, NEOTVÁRAŤ “ na adresu:

Mestský úrad Martin
Oddelenie ľudských zdrojov
Námestie S. H. Vajanského 1
O36 49 Martin

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Bc. Milena Jakubcová
Telefón: 4204210 Mobil: 0918797116
e-mail: milena.jakubcova@martin.sk