Výberové konanie

pridané: 12.06.2012, kategória: výberové konanie - archív

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine:

Názov funkcie:
referent prípravy stavieb

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Útvar hlavného inžiniera

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - technické zameranie – stavebná fakulta

Iné kritériá a požiadavky:
• bezúhonnosť
• vodičský preukaz skupiny B
• znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblastí: samospráva, inžinierske činnosti pre prípravu a realizáciu stavieb, stavebný zákon, zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, Plán hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja mesta Martin a Územný plán mesta Martin
• dobrá znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET)
• samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, koncepčné a analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
• odborná spôsobilosť v oblasti investičnej výstavby alebo stavebného inžinierstva, certifikát na výkon činnosti stavebného dozoru, skúsenosti s tvorbou a realizáciou europrojektov a ovládanie cudzieho jazyka výhodou

Charakteristika pracovného miesta:
Investičná činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb alebo technologických častí stavieb.
Zabezpečovanie podkladov a vyjadrení dotknutých právnických a fyzických osôb, vrátane zabezpečovania územných a stavebných povolení, zmeny stavieb, kolaudácií reklamácií a zaradení do majetku.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom)
5. Osvedčenie (certifikát) o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti - výhodou
6. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
7. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
8. z dôvodu rýchlejšej komunikácie Vás žiadame o uvedenie e-mailovej adresy a čísla telefónu (mobilu)

Dátum a miesto podania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania najneskôr do 21. júna 2012 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – referent pre prípravu a realizáciu stavieb – neotvárať“
na adresu:

Mestský úrad Martin
Organizačno-personálne oddelenie
Námestie S. H. Vajanského č.1
O36 49 Martin

Výberové konanie sa uskutoční dňa 27. júna 2012 o 9.00 hod. v zasadačke č. 206 na II. poschodí Mestského úradu v Martine

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Bc. Milena Jakubcová
Telefón: 4204210
Mobil: 0918797116
Fax: 4132483
e-mail: milena.jakubcova@martin.sk