Výberové konanie na pracovné miesta

pridané: 24.04.2012, kategória: výberové konanie - archív

priestor pre vašu príležitosť


Mestský úrad Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin


vyhlasuje výberové konanie na


 • jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

 • dve pracovné miesta asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP).


Výberové konanie sa uskutoční dňa 17. mája 2012 v priestoroch zasadačky č. 206 Mestského úradu Martin, na pozíciu terénneho sociálneho pracovníka o 9.00 hod. a na pozíciu asistenta terénneho sociálneho pracovníka o 13.00 hod.


Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu mestského úradu. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, ATSP alebo obe pozície).


Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 11. mája 2012.
Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli zaslané po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.


Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
 • životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu,
 • iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú:

 1. V prípade uchádzačov, ktorí pôsobili ako TSP alebo ATSP v rámci predchádzajúcich projektov financovaných FSR alebo Programu podpory komunitnej sociálnej práce v obciach s vylúčenou komunitou (od roku 2005):

  Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou doplnené certifikovaným sociálno-psychologickým výcvikom, alebo iným akreditovaným vzdelávacím kurzom (napr. v oblasti sociálneho poradenstva) v rozsahu minimálne 70 hodín, s podmienkou, že uchádzač je riadnym študentom vysokoškolského štúdia v bakalárskom študijnom programe alebo magisterskom študijnom programe zameranom na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, psychológiu akreditovanom podľa osobitného predpisu alebo vyššieho odborného štúdia vo vzdelávacom programe akreditovanom podľa osobitného predpisu v študijných odboroch zameraných na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, andragogiku, sociálnu a humanitárnu prácu, sociálno-právnu činnosť a charitatívno-misijnú činnosť.


 2. V prípade ostatných uchádzačov:

  1. vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, alebo


  2. vyššie odborné vzdelanie získané absolvovaním vzdelávacieho programu akreditovaného podľa osobitného predpisu v študijných odboroch zameraných na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, andragogiku, sociálnu a humanitárnu prácu, sociálno-právnu činnosť a charitatívno-misijnú činnosť.

Výberové kritériá na pozíciu TSP sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
 2. Ďalšie vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).

  Ďalšie vzdelávanie sa môže realizovať prostredníctvom:

  • špecializačného vzdelávania zabezpečovaného strednými školami alebo vysokými školami nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu,
  • účasťou na akreditovaných kurzoch,
  • účasťou na školiacich akciách v sociálnej oblasti,
  • účasť na certifikovaných sociálno-psychologických výcvikoch,
  • lektorská činnosť a publikačná činnosť,
  • účasť na supervíznych programoch.

 3. Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napríklad pôsobenie v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivitách, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít alebo pobytom v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením (do tohto kritéria sa nezapočítava absolventská prax, účasť na organizovaní aktivačných prác alebo administratívna práca, aj keď bola vykonávaná v kontakte s príslušníkmi cieľovej skupiny).
 4. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu ATSP sú:

 1. V prípade uchádzačov, ktorí pôsobili ako TSP alebo ATSP v rámci predchádzajúcich projektov financovaných FSR alebo Programu podpory komunitnej sociálnej práce v obciach s vylúčenou komunitou (od roku 2005):

  Ukončené základné vzdelanie pod podmienkou, že uchádzač je riadnym študentom odborného učilišťa, strednej odbornej školy, gymnázia alebo konzervatória.


 2. V prípade ostaných uchádzačov:

  Ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie.1

Výberové kritériá na pozíciu ATSP sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).
 2. Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne).
 3. Znalosť cieľovej skupiny (pobyt v nej a podobne).
 4. Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v cieľovej skupine (započítava sa aj účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti, komunitné aktivity a podobne).
 5. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.


Miestom výkonu práce je územie mesta Martin s prihliadnutím na lokality Bambusky, Ul. A. Pietra, Na Kameni a kancelária TSP v priestoroch Mestského úradu. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. júna 2012.


Popis práce TSP:

 • Samostatne vyhľadáva, diagnostikuje a nachádza riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti, pre osoby so zdravotným postihnutím, nevládnych starších ľudí a ich opatrovateľov v rodine.
 • Poskytuje základné informácie (sociálne poradenstvo) v krízových situáciách a zabezpečuje
  potrebné sociálne služby. Po dohode s klientom navrhuje formu sociálnej intervencie a plán ďalších krokov riešenia jeho sociálneho problému.
 • Poskytuje individuálne a skupinové konzultácie.
 • V prípade potreby sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií, koná v záujme klienta.
 • Spolupracuje a sprostredkováva informácie medzi klientmi a inštitúciami v lokalite (Obecný úrad, starosta, ZŠ, ŠZŠ, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotné zariadenia a ďalšie štátne, verejné, súkromné a mimovládne inštitúcie).
 • Samostatne vedie spisovú dokumentáciu klientov, pracovný výkaz, terénny denník.
 • Mapuje lokalitu – zbiera demografické údaje, analyzuje potreby lokality a určuje ciele svojej práce v dlhodobejšom horizonte.
 • Svoje aktivity koordinuje s vedením samosprávy v obci a s ostatnými zainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami.

Popis práce ATSP:

 • Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností.
 • Podľa pokynov TSP vykonáva odborne nenáročné úkony:

  • pomáha klientom pri vyplňovaní tlačív,
  • sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií,
  • pripravuje stretnutia s rodinami klientov,
  • sprostredkúva kultúrny kontext vylúčenej komunity,
  • pomáha klientom tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka...) v komunikácii s TSP a inými inštitúciami.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).


Kontaktná osoba:

PhDr. Katarína Tomášová
Mesto Martin - Mestský úrad
vedúci odboru spoločenských služieb
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
Telefón: +421 434204550
Mobil: +421 918943367
katarina.tomasova@martin.sk

___________________________________

1 Nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole alebo úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške; v učebných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.
Oznam o výberovom konaní na stiahnutie (formát PDF, veľkosť: 727 kB)