Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke

pridané: 11.04.2012, kategória: verejné obstarávanie - archív

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke na zhotovenie diela s použitím elektronickej aukcie na predmet zákazky - Zabezpečenie stavebno-technických prác pre realizáciu projektu "Pohybom ku zdraviu v zrelom veku" (č. PL-SK/ZA/IPP/II/067)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie : Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk
Kontaktná osoba:
Vo veciach verejného obstarávania: Ing. Marta Kohútová
Telefón : 043/4204 157
Email: marta.kohutova@martin.sk
Vo veciach technických: Ing. Peter Lukáč, Ing. arch. Kristína Šubjaková
Telefón : 043/4204 500, 043/204 181
Email: subjakova@martin.sk, peter.lukac@martin.sk

2. Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie stavebno-technických prác pre realizáciu projektu "Pohybom ku zdraviu v zrelom veku" (č. PL-SK/ZA/IPP/II/067)

3. Opis diela:
Predmetom zákazky je vybudovanie a výstavba "Chodníka zdravia" na území mesta Martin v zmysle požiadaviek a opisu predmetu zákazky . Podkladom pre spracovanie ponukovej ceny diela je poskytnutý výkaz výmer na CD.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť: B.1. - Opis predmetu zákazky


4. Miesto realizácie diela:
k. ú. Martin

5. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV
5.1 Spoločný slovník obstarávania (CPV
)

45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín
45233160-8 Cestičky a iné spevnené povrchy
45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov
77300000-3 Záhradnícke služby
77310000-6 Výsadba a údržba zelených plôch
77340000-5 Prerezávanie stromov a orezávanie živých plotov

6. Rozsah predmetu zákazky:
podľa opisu uvedeného v súťažných podkladoch

7. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
Nie
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet obstarávania

8. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nepovoľuje sa

9. Trvanie zmluvy:
do 30.09.2012

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa na rok 2012 v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovenská republika 2007-2013.
2. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy na plnenie predmetu zmluvy.
3. Verejný obstarávateľ vyžaduje 90-dňovú lehotu splatnosti predloženej faktúry.
4. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov.

11. Podmienky účasti uchádzačov:

Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:

1. Uchádzač alebo záujemca musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Ich splnenie preukáže podľa § 26 zákona predložením dokladov v rozsahu a platnosti v zmysle zákona.
2. Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť dokladmi podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona a § 29 a § 30 v zmysle zákona.
Podrobné vymedzenie splnenia podmienok účasti uchádzačov tvorí samostatnú časť Súťažných podkladov - časť A.2.- Podmienky účasti uchádzačov.

Poznámka: Uchádzač môže doklady predložené obstarávateľovi, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky označiť za dôverné.

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných podľa bodu 15 a uvedených v bode 25 Súťažných podkladov .

12. Označenie, či poskytnutie služby je podmienené osobitným povolením (napr. licenciou, autorizáciou a pod.):
Nie

13. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:
Nie

14. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:

- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.

Súťažné podklady sa budú vydávať:
- v pracovných dňoch od: 12. 04. 2012 do: 19.04.2012
- v pracovnom čase od: 8,00 do: 13,00 hod.

Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
- osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou, na základe písomnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov doručenej obstarávateľovi na adresu podľa bodu 1 a v lehote podľa bodu 14.

Súťažné podklady je možné osobne prevziať v lehote podľa bodu 14. na adrese:
Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, II. poschodie, kancelária č. 217.

Úhrada za súťažné podklady:
Nie

15. Lehota na predkladanie ponúk:
do 03.05. 2012 do 11:00 hod. miestneho času


Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku v zmysle súťažných podkladov.

16. Otváranie obálok s ponukami:
Verejný obstarávateľ na uvedený predmet zákazky použije elektronickú aukciu. Z uvedeného dôvodu sa nepoužije § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov, budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, elektronicky vyzvaní na predloženie nových cien.
Hodnotenie podmienok splnenia účasti uchádzačov sa uskutoční dňa 03.05.2012 o 11,00 hod. na Mestskom úrade Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, kancelária č. 216, II. poschodie.

17. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za dodanie diela (cena s DPH).

18. Použije sa elektronická aukcia:
ÁNO

Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, elektronicky vyzvaní na predloženie nových cien. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby uchádzači už boli zaregistrovaní a boli známe ich e-mailové adresy.

V súťažných podkladoch ( A.3. - Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia a taktiež vo výzve na el. aukciu sú uvedené podmienky a priebeh elektronickej aukcie.
Počas elektronickej aukcie bude uchádzačovi zverejnená aktuálna najnižšia cenová ponuka a jeho aktuálna ponuka.
Predpokladaný termín sprístupnenia el. aukcie: 09.05.2012 08:00 hod.
Predpokladaný termín začatia el. aukcie: 09.05.2012 09:00 hod.
Predpokladaný termín ukončenia elektronickej aukcie : 09.05.2012 o 09,30 hod. (v prípade posúvania času predpokladaný)
Ukončenie el. aukcie: E-aukcia skončí, keď žiaden z uchádzačov v tejto dobe súťažného kola (t.j. v posledných 2 minútach pred koncom el. aukcie) vyššie uvedeným spôsobom neupravil smerom nadol žiadnu z aktuálnych hodnôt .
Keď v priebehu posledných 2 minút dôjde k akejkoľvek zmene hodnôt vyššie uvedeným spôsobom, trvanie súťažného kola (základný časový limit) sa automaticky predĺži o ďalších 30 sekúnd.

Ostatné podrobnosti k elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch a vo výzve na predloženie cenovej ponuky ( e-aukcia)

Prihlásenie sa do e-aukcie a registrácia:

Základným krokom pre registráciu subjektov v aukčnom systéme mesta Martin je správne vyplnenie všetkých hrubo vyznačených polí vo formulári na stránkach http://martin.ebit.sk/
Po vyplnení a odoslaní formuláru ste zaregistrovaný ako čakateľ na schválenie do systému.

19. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
30.09. 2012

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
1. Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na základe písomnej žiadosti doručenej poštovou zásielkou alebo osobne na adrese verejného obstarávateľa. Súťažné podklady možno získať v pracovných dňoch v čase od 9,00 do 13,00 hod. na adrese verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1. - kancelária č. 217, II. poschodie v termíne od 12.04.2012 do 19.04.2012.
2. Uchádzač môže požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov písomne na adrese verejného obstarávateľa najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
3. V prípade, že bude ponuka inak neprijateľná, to znamená, že ponuka uchádzača spĺňa podmienky a požiadavky súťaže, ale uchádzač v ponuke uviedol pre verejného obstarávateľa inak neprijateľné podmienky a požiadavky, bude táto ponuka zo súťaže vylúčená. Inak neprijateľná ponuka je ponuka uchádzača, ktorá obsahuje také podmienky a požiadavky, ktoré majú za následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa, ktoré v príprave procesu súťaže nepredpokladal, alebo ich verejný obstarávateľ nemôže z objektívnych dôvodov splniť a akceptovať, alebo sa tieto podmienky a požiadavky uvedené v ponuke uchádzača vymykajú bežným obchodným zvyklostiam a ich uplatnenie je možné definovať ako nekalú hospodársku súťaž.
4. V prípade, že všetky ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné a za predpokladu, že sa pôvodné zmluvné podmienky podstatne nezmenia, alebo v súťaži nebude predložená ani jedna ponuka, bude verejný obstarávateľ postupovať tak, že prejde do rokovacieho konania bez zverejnenia podľa ustanovenia § 58 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo predmetné verejné obstarávanie (§ 46 ods. 2) zákona o verejnom obstarávaní).
6. Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta dodania predmetu, v prípade potreby si uchádzač môže dojednať termín obhliadky individuálne a to po osobnej dohode a kontakte s Ing. Petrom Lukáčom.
7. Verejný obstarávateľ na uvedený predmet zákazky použije elektronickú aukciu. Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, elektronicky vyzvaní na predloženie nových cien prostredníctvom elektronickej aukcie. Začiatok elektronickej aukcie je plánovaný na 09.05.2012 od 9,00 hod. do 9,30 hod. ( v prípade posúvania času predpokladaný). Podmienky a priebeh elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch, vo zverejnenej Výzve na predloženie cenovej ponuky k podprahovej zákazke s použitím elektronickej aukcie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky .
8. Víťazom a úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne v elektronickej aukcii najnižšiu cenu za uskutočnenie stavebných prác s DPH .
9. Zadanie zákazky podlieha odporúčaniu a schváleniu úspešného uchádzača národnému kontrolórovi Programu cezhraničnej spolupráce 2007-2013, Poľsko-Slovenská republika podľa osobitného predpisu. Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk predložiť celú dokumentáciu z procesu verejného obstarávania za celý projekt na kontrolu národnému kontrolórovi Programu cezhraničnej spolupráce 2007-2013, Poľsko-Slovenská republika. Po vykonaní kontroly procesu verejného obstarávania na predmet zákazky uvedený v týchto súťažných podkladoch zo strany národného kontrolóra Programu cezhraničnej spolupráce 2007-2013, Poľsko-Slovenská republika bude verejný obstarávateľ vyzvaný na podpis zmluvy s úspešným uchádzačom.
10. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Obmedzenie počtu uchádzačov
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov

Upozornenie:
1. Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.
2. Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta dodania predmetu. V prípade potreby je možné dojednať obhliadku miesta predmetu zákazky individuálne a to po osobnej dohode a kontakte Ing. Petra Lukáča .
3. Pred začatím výkopových prác je nutné prizvať zodpovedného projektanta pre ujasnenie trasy a koordináciu výkopu.

Dátum:
02.04.2012

Meno a podpis zodpovednej osoby:
Ing. Marta Kohútová
OSO, reg. číslo: P0510-599-2007