Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke – Rekonštrukcia chodníkov na Národnom cintoríne v Martine – národná kultúrna pamiatka

pridané: 03.04.2012, kategória: verejné obstarávanie - archív

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke na uskutočnenie stavebných prác s použitím elektronickej aukcie na predmet zákazky - Rekonštrukcia chodníkov na Národnom cintoríne v Martine – národná kultúrna pamiatka


1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie : Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk
Kontaktná osoba:
Vo veciach verejného obstarávania: Ing. Marta Kohútová
Telefón : 043/4204 157
Email: marta.kohutova@martin.sk
Vo veciach technických: Ing. Branislav Bella
Telefón : 043/4204 136, 0918 797 129
Email: branislav.bella@martin.sk

2. Názov diela:
Rekonštrukcia chodníkov na Národnom cintoríne v Martine – národná kultúrna pamiatka


3. Opis diela:

Predmetom rekonštrukcie chodníkov na Národnom cintoríne v Martine - národná kultúrna pamiatka sú stavebné práce spodnej a vrchnej stavby chodníkov , ktoré sa budú realizovať postupne, na základe čiastkových objednávok schválených podľa množstva aktuálne vyčlenených finančných prostriedkov v štyroch až šiestich etapách s určeným rozsahom jednotlivých etáp. . Rozsah diela príslušnej etapy bude vychádzať z jednotkových cien predložených zhotoviteľom z predloženej cenovej ponuky .

Realizačný projekt a výkaz výmer na predmet zákazky je uchádzačom k dispozícii v elektronickej podobe na CD.


Popis prác:


 • Odstránenie pôvodných vrchných a podkladových vrstiev jestvujúceho chodníka, vrátane časti, kde je umiestnený pietny kríž. Ekologická likvidácia pôvodných vrstiev (prípadne odvoz a uskladnenie na riadenej skládke),
 • Výkop kanálov pre chráničky a vodovodné potrubie, dodanie a uloženie chráničiek pre elektro rozvody (verejného osvetlenia a kamerového systému) a vodovodnej rúry, zasypanie a zhutnenie,
 • Výkop pre základy svietidiel, dodanie základových prefabrikátov a ich osadenie,
 • Výkop pre vsakovaciu šachtu (v mieste starej studne), dodanie a osadenie šachty z betónových skruží vrátane dodania a osadenia odtokového žľabu,
 • Dodanie a osadenie obrubníkov (oceľových pásovín) do betónového lôžka. Okolo koreňových systémov stromov privarením na (do terénu zabité) armovacie tyče,
 • Dodanie a osadenie ochranných liatinových mreží a kamennej obruby okolo stromov,
 • Uloženie podkladných štrkopieskov, zhutnenie,
 • Dovoz vrchných andezitových kociek, uloženie, zhutnenie a vyšpárovanie (zo skladu v MsČ Priekopa),
 • Vytvorenie novej plochy okolo pietneho kríža a jeho spätné osadenie,
 • Úprava a zatrávnenie poškodeného trávnika,
 • Dopravu materiálu, strojov a pracovníkov "na" a "z" miesta opravy,
 • Dopravné značenie prekážky cestnej premávky v zmysle vyhlášky na potrebnú dobu opravy.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť: B.1. - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a Výzvy na predkladanie ponúk k podprahovej zákazke.

4. Miesto dodania predmetu zákazky:
Národný cintorín Martin – k. ú. Martin


5. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV
5.1 Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45112400-9 Výkopové práce
45232451-8 Odvodňovacie a povrchové práce
45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov
45233253-7 Práce vrchnej stavby chodníkov
45233340-4 Práce spodnej stavby chodníkov

6. Rozsah predmetu zákazky:
podľa opisu uvedeného v súťažných podkladoch časti B.1. Opis predmetu zákazky

7. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
Nie

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky .

8. Predpokladaná celková hodnota zákazky:
150 000,00 EUR s DPH


9. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nepovoľuje sa

10. Termín dodania:
do 30.10.2013

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
11.1.Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa na rok 2012 v zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
11.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy na plnenie predmetu zmluvy.
11.3 Verejný obstarávateľ vyžaduje 15– dňovú lehotu splatnosti mesačných faktúr.
11.4 Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov.

12. Podmienky účasti uchádzačov:

Uchádzač v ponuke predloží informácie a dokumenty, ktorými preukazuje osobné postavenie podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní a technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 zákona o verejnom obstarávaní na uskutočnenie stavebných prác v zmysle časti E. – Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov.

Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač môže doklady predložené obstarávateľovi, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky označiť za dôverné.

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v tomto bode a v bode 24 súťažných podkladov.

13. Označenie, či poskytnutie služby je podmienené osobitným povolením (napr. licenciou, autorizáciou a pod.):
Nie

14. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:
Nie

15. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:

- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 Odbor komunálnych služieb, kancelária 308, III. poschodie (netýka sa uchádzačov, ktorým boli súťažné podklady zaslané spolu s výzvou)


Súťažné podklady sa budú vydávať:
- v pracovných dňoch od: 03.04.2012 do 12.04. 2012.
- v pracovnom čase od: 8,00 do: 13,00 hod.

Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
- osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou, na základe písomnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov doručenej obstarávateľovi na adresu podľa bodu 1 a v lehote podľa bodu 15.

Súťažné podklady je možné osobne prevziať v lehote podľa bodu 15. na adrese:
Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, III. poschodie, kancelária č. 308.

Úhrada za súťažné podklady:
Nie

16. Lehota na predkladanie ponúk:
24.04.2012 do 10:00 hodine miestneho času.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v zmysle požiadaviek stanovených v súťažných podkladov.

17. Otváranie obálok s ponukami:
Verejný obstarávateľ na uvedený predmet zákazky použije elektronickú aukciu. Z uvedeného dôvodu sa nepoužije § 41 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzači alebo záujemcovia, ktorí požiadali verejného obstarávateľa o poskytnutie súťažných podkladov, poskytne verejný obstarávateľ spolu so Súťažnými podkladmi aj Výzvu na predloženie ponuky k podprahovej zákazke s použitím elektronickej aukcie na uskutočnenie stavebných prác. Týmto sú uchádzači alebo záujemcovia dostatočne vopred informovaní o termíne konania elektronickej aukcie a priebehu elektronickej aukcie.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a ponúk uchádzačov sa uskutoční dňa 24.04.2012 o 12.30 hodine miestneho času na adrese: Mesto Martin, Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, zasadačka č.310, III. poschodie.
Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov, budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, elektronicky vyzvaní na predloženie nových cien.

18. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za uskutočnenie stavebných prác (cena s DPH).

19. Použije sa elektronická aukcia:
Áno.

Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, elektronicky vyzvaní na predloženie nových cien. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby uchádzači už boli zaregistrovaní a boli známe ich mailové adresy.

V súťažných podkladoch (F. - Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia v elektronickej aukcii, priebeh elektronickej aukcie) sú uvedené všetky podmienky a priebeh elektronickej aukcie.
Počas elektronickej aukcie bude uchádzačovi zverejnená aktuálna najnižšia cenová ponuka a jeho aktuálna ponuka.
Termín sprístupnenia elektronickej aukcie: 27.04.2012 o 08:00 hod.
Termín začatia elektronickej aukcie: 27.04.2012 o 09:00 hod.
Termín ukončenia elektronickej aukcie: 27.04.2012 o 09:30 hod.
(v prípade posúvania času predpokladaný)
Ukončenie el. aukcie: E-aukcia skončí, keď žiaden z uchádzačov v tejto dobe súťažného kola (t.j. v posledných 2 minútach pred koncom el. aukcie) vyššie uvedeným spôsobom neupravil smerom nadol žiadnu z aktuálnych hodnôt .
Keď v priebehu posledných 2 minút dôjde k akejkoľvek zmene hodnôt vyššie uvedeným spôsobom, trvanie súťažného kola (základný časový limit) sa automaticky predĺži o ďalších 30 sekúnd.
Ostatné podrobnosti budú uvedené v súťažných podkladoch v časti Podmienky elektronickej aukcie.


20. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
30.06. 2012


21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

1. V prípade, že všetky ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné a za predpokladu, že sa pôvodné zmluvné podmienky podstatne nezmenia, bude verejný obstarávateľ postupovať tak, že prejde do rokovacieho konania bez zverejnenia v zmysle § 58 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
2.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť Zmluvu o dielo s druhým, resp. ďalším uchádzačom v poradí v prípade, ak fyzická alebo právnická osoba, s ktorou uzavrie Zmluvu o dielo stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť si zmluvný záväzok v lehote viazanosti ponúk.
3.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní.


Obmedzenie počtu uchádzačov
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov


Upozornenie:
1. Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.

2. Verejný obstarávateľ organizuje obhliadku miesta dodania predmetu.
Dátum konania obhliadky miesta predmetu zákazky je stanovený dňa 16.04.2012 od 9,00 hod. miestneho času. Zraz je pred hlavnou bránou do Národného cintorína.
Akékoľvek informácie ohľadom obhliadky a ďalšie informácie o predmete zákazky zodpovie zodpovedná osoba Ing. Branislav Bella.Dátum:
29.03.2012

Meno a podpis zodpovednej osoby:
Ing. Marta Kohútová
OSO, reg. číslo : : P0510-599-2007
Osoba zodpovedná vo veciach technických:
Ing. Branislav Bella