Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke - Rekonštrukcia historickej budovy Turčianskej galérie v Martine III. etapa

pridané: 06.03.2012, kategória: verejné obstarávanie - archív

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke - Rekonštrukcia historickej budovy Turčianskej galérie v Martine III. etapa
Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke na zhotovenie diela na predmet zákazky - „Rekonštrukcia historickej budovy Turčianskej galérie v Martine III. etapa“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:


Názov organizácie: Mesto Martin
IČO: 00316 792
Sídlo organizácie: Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk

Kontaktná osoba:
Vo veciach verejného obstarávania: Ing. Marta Kohútová
Telefón: 043/4204 157
E-mail: marta.kohutova@martin.sk
Vo veciach technických: Ing. arch. Kristína Šubjaková
Telefón: 043/4204 181, 0918 797 126 E-mail: subjakova@martin.sk

2. Názov diela:
Rekonštrukcia historickej budovy Turčianskej galérie v Martine III. etapa

3. Opis diela:

Predmetom rekonštrukcie historickej budovy Turčianskej galérie v Martine sú stavebné práce búracie práce, zvislé a vodorovné konštrukcie, úprava povrchov, podlahy, obklady, maľby, konštrukcie tesárske a stolárske, protipožiarne zabezpečenie objektu EPS , oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia, nové elektroinštalačné rozvody vrátane dodávky a montáže svetelných zariadení podľa realizačnej projektovej dokumentácie spracovanej Ing. arch. Ottom Gáťom a výkazu výmer. Realizačný projekt a výkaz výmer pre stanovenie ceny pre podprahovú zákazku je uchádzačom k dispozícii v elektronickej podobe na CD. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Stavebné práce budú realizované za plnej prevádzky Turčianskej galérie a sobášnej siene.

Poznámka:

Zmena materiálov, typov výrobkov a zariadení nie je prípustná a musí byť dodržaná v zmysle PD a výkazu výmer!

4. Miesto realizácie diela: Turčianska galéria, Daxnerova 2, Martin

5. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV
5.1 Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45000000-7 Stavebné práce
45111300-1 Demontážne práce
45223000-6 Stavebné práce na stavebných konštrukciách
45300000-0 Stavebno-inštalačné práce
45310000-3 Elektroinštalačné práce
45311000-0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45312000-7 Inštalovanie poplašných systémov a antén
45312100-8 Inštalovanie protipožiarneho poplašného systému

6. Rozsah predmetu zákazky:
podľa opisu uvedeného v súťažných podkladoch

7. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
Nie

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet
zákazky.

8. Predpokladaná hodnota zákazky:
153 600,00 Eur bez DPH

9. Možnosť predloženia variantných riešení:

Nepovoľuje sa

10. Trvanie zmluvy:
do 30.11.2012

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

Predmet zákazky bude financovaný z pridelených finančných prostriedkov - dotácia MF SR.
11.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo realizovať úhradu faktúry za vykonané stavebné práce zhotoviteľom až po kompletnom ukončení diela v zmysle Zmluvy o dielo, výkazu výmer a projektu stavby a na základe podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
11.2. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy.
11.3. Verejný obstarávateľ vyžaduje 15-dňovú lehotu splatnosti predloženej faktúry.
11.4. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov.

12. Podmienky účasti uchádzačov:
Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. f) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov predložením originálu dokladu podľa § 26 ods. 2 písm. e), t.j. dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce tvoriace predmet tejto zákazky (napr. živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra; výpis z obchodného registra; iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov; atď.) alebo predložením originálu kópie dokladu podľa § 128 ods. 1 cit. Zákona, resp. ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike predložením dokladov podľa § 26 ods. 3. a 4. cit. Zákona.

Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač v ponuke predloží ďalšie informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť na dodanie diela podľa ustanovení § 28 zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, uvedené v súťažných podkladoch k predmetu tejto zákazky .

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v tomto bode a v bode E Súťažných podkladov . - Časti I. Podmienky účasti uchádzačov.

13. Označenie, či poskytnutie služby je podmienené osobitným povolením (napr. licenciou, autorizáciou a pod.):
Nie

14. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:
Nie

15. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 v termíne od 06.03.2012 do 14.03.2012 do 10,00 hod. miestneho času.

Súťažné podklady sa budú vydávať:
- v pracovných dňoch od: 06.03. 2012 do: 14.03. 2012
- v pracovnom čase od: 09,00 do: 14,00 hod.

Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
- osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou, na základe písomnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov doručenej obstarávateľovi na adresu podľa bodu 1 a v lehote podľa bodu 15.

Súťažné podklady je možné osobne prevziať v lehote podľa bodu 15. na adrese:
Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, IV. poschodie, kancelária č. 406.

Úhrada za súťažné podklady:
Nie

16. Lehota na predkladanie ponúk:
do 26.03. 2012 do 10:00 hod. miestneho času


Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku v zmysle súťažných podkladov.

17. Otváranie obálok s ponukami:
17.1. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa: 26.03.2012 o 10.00 hodine miestneho času. na adrese:Mesto Martin, Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, kancelária č. 406, IV. posch.
17.2 Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
17.3. Uchádzač ( fyzická osoba ), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača ( právnická osoba ) sa preukáže pri otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať; poverený zástupca uchádzača preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
17.4 Na otváraní obálok s ponukami sa za účasti uchádzačov zúčastneným z predložených ponúk zverejnia obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk.
17.5. Zápisnicu z otvárania ponúk pošle verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom, ktorí predložili
ponuku v lehote na predkladanie ponúk do 5 dní odo dňa otvárania obálok.

18. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za dodanie diela (cena bez DPH)

19. Použije sa elektronická aukcia:
Nie

20. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
31.07.2012

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
1. Súťažné podklady možno získať v pracovných dňoch v čase od 09,00 do 13,00 hod. na adrese verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1. - kancelária 406, IV. posch. v termíne od 06.03.2012 do 14.03.2012 do 10,00 hod. miestneho času na základe písomnej žiadosti uchdázača. 2. Uchádzač môže požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov písomne na adrese verejného obsarávateľa najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 3.V prípade, že bude ponuka inak neprijateľná, to znamená, že ponuka uchádzača spĺňa podmienky a požiadavky súťaže, ale uchádzač v ponuke uviedol pre verejného obstarávateľa inak neprijateľné podmienky a požiadavky, bude táto ponuka zo súťaže vylúčená. Inak neprijateľná ponuka je ponuka uchádzača, ktorá obsahuje také podmienky a požiadavky, ktoré majú za následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa, ktoré v príprave procesu verejnej súťaže nepredpokladal, alebo ich verejný obstarávateľ nemôže z objektívnych dôvodov splniť a akceptovať, alebo sa tieto podmienky a požiadavky uvedené v ponuke uchádzača vymykajú bežným obchodným zvyklostiam a ich uplatnenie je možné definovať ako nekalú hospodársku súťaž. 4. V prípade, že všetky ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné a za predpokladu, že sa pôvodné zmluvné podmienky podstatne nezmenia, bude verejný obstarávateľ postupovať tak, že prejde do rokovacieho konania bez zverejnenia v zmysle § 58 ods.1, písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. 5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní. 6. Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta dodania predmetu, v prípade potreby si uchádzač môže dojednať termín obhliadky individuálne a to po osobnej dohode a kontakte s Ing.arch. Kristínou Šubjakovou. 7. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o objekt, v ktorom sa vykonávajú spoločenské podujatia typu vernisáže, koncerty, sobáše, zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že na základe písomného oznámenia nebude zhotoviteľ vykonávať také práce v čase konania týchto podujatí, ktoré by rušili ich priebeh. Pri podpise zmluvy zhotoviteľovi bude doručený zoznam plánovaných podujatí v roku 2011. Prípadné ďalšie podujatia mimo tohto plánu budú oznámené telefonicky, elektronickou poštou alebo písomne najneskôr 3 dni vopred. 8. Zhotoviteľ sa zaväzuje , že nebude vykonávať práce v stanovených termínoch a v prípade, že dôjde k porušeniu tejto povinnosti, môže mu byť uložená pokuta do výšky 1000,- €. 9.Verejný obstarávateľ vyžaduje v súlade s § 12, ods. 1 písmena b) zákona o verejných prácach, záručnú lehotu pre stavebnú časť verejnej práce minimálne 5 rokov, okrem dodávok a zariadení, na ktoré dáva výrobca inú záručnú dobu. 10. Predmet zákazky bude financovaný z pridelených finančných prostriedkov - dotácia MF SR. 11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo realizovať úhradu faktúry za vykonané stavebné práce zhotoviteľom až po kompletnom ukončení diela v zmysle Zmluvy o dielo, výkazu výmer a projektu stavby a na základe podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 12. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy.

Obmedzenie počtu uchádzačov
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov

Upozornenie:
1. Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.

Dátum:
02.03.2012

Meno a podpis zodpovednej osoby:
Ing. Marta Kohútová
OSO, reg. číslo:: P0510-599-2007