Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke – Opravy (rekonštrukcia) mestských komunikácií na území mesta Martin v roku 2012

pridané: 07.02.2012, kategória: verejné obstarávanie - archív

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke na uskutočnenie stavebných prác s použitím elektronickej aukcie na predmet zákazky - „Opravy (rekonštrukcie) mestských komunikácií na území mesta Martin v roku 2012“.


1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mesto Martin
IČO: 00316 792
Sídlo organizácie: Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk
Kontaktná osoba:
Vo veciach verejného obstarávania: Ing. Marta Kohútová
Telefón: 043/4204 157
Email: marta.kohutova@martin.sk
Vo veciach technických: Ing. Branislav Bella
Telefón: 043/4204 136, 0918 797 129
Email: branislav.bella@martin.sk

2. Názov diela:
Opravy (rekonštrukcie) mestských komunikácií na území mesta Martin v roku 2012 .

3. Opis diela:

Predmetom zákazky sú opravy poškodenia komunikácií na území mesta Martin - (výtlky) a čiastočné rekonštrukcie mestských komunikácií na území mesta Martin.
Práce na opravách výtlkov mestských komunikácií (predmet diela) budú realizované v priebehu celého roku 2012 a to po častiach na základe jednotlivých e-mailových objednávok s uvedením konkrétneho termínu plnenia od 48 hod. do 30 dní podľa závažnosti poškodenia komunikácie.

Oprava poškodenia komunikácie pozostáva z nasledovných úkonov:

a) cena (s DPH) za 1 m2 opravy poškodenia komunikácie (do veľkosti 100 m2 ), ktorá zahŕňa:
• Vyrezanie poškodeného miesta
• Príprava výtlku, frézovanie, odvoz a ekologická likvidácia poškodených vrstiev pozemnej komunikácie (potrebné zdokladovať)
• Oprava nosného asfaltového, prípadne betónového podkladu podkladnou ABS, OK, príp. betónovou zmesou
• Vyčistenie miesta výtlku vyfúkaním (dúchadlo, kompresor) od nečistôt
• Dodanie a nastriekanie spojovacej asfaltovej vrstvy
• Dodanie a položenie asfaltu recyklovaného v hrúbke 6-10 cm so zhutnením vibračným valcom nad 1 tonu.
• Zaliatie spojovacích špár medzi starým a novým asfaltom asfaltovou zálievkou (vrátane dodania materiálu)
• Dopravu materiálu, strojov a pracovníkov "na" a "z" miesta opravy
• Dopravné značenie prekážky cestnej premávky v zmysle vyhlášky na potrebnú dobu opravy

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť: B.1. - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a Výzvy na predkladanie ponúk k podprahovej zákazke.

4. Miesto dodania predmetu zákazky:
Územie mesta Martin – k. ú. Martin

5. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV
5.1 Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný slovník:
45233142-6 Práce na oprave ciest

6. Rozsah predmetu zákazky:
podľa opisu uvedeného v súťažných podkladoch časti B.1. Opis predmetu zákazky

7. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
Nie

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky .

8. Predpokladaná celková hodnota zákazky:
239 998,80 EUR s DPH


9. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nepovoľuje sa

10. Termín dodania:
do 31.12.2012

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
11.1.Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa na rok 2012 v zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
11.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy na plnenie predmetu zmluvy.
11.3 Verejný obstarávateľ vyžaduje 15– dňovú lehotu splatnosti mesačných faktúr.
11.4 Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov.

12. Podmienky účasti uchádzačov:

Uchádzač v ponuke predloží informácie a dokumenty, ktorými preukazuje osobné postavenie podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní a technickú spôsobilosť v zmysle § 28 zákona o verejnom obstarávaní na uskutočnenie stavebných prác v zmysle časti A.2. – Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov.

Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač môže doklady predložené obstarávateľovi, ktorými preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky označiť za dôverné.

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v tomto bode a v bode 25 súťažných podkladov.

13. Označenie, či poskytnutie služby je podmienené osobitným povolením (napr. licenciou, autorizáciou a pod.):
Nie

14. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:
Áno

15. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:

- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 Odbor komunálnych služieb, kancelária 308, III. poschodie (netýka sa uchádzačov, ktorým boli súťažné podklady zaslané spolu s výzvou)

Súťažné podklady sa budú vydávať:
- v pracovných dňoch od: 07.02.2012 do 16.02.2012.
- v pracovnom čase od: 8,00 do: 13,00 hod.

Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
- osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou, na základe písomnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov doručenej obstarávateľovi na adresu podľa bodu 1 a v lehote podľa bodu 15.

Súťažné podklady je možné osobne prevziať v lehote podľa bodu 15. na adrese:
Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, III. poschodie, kancelária č. 308.

Úhrada za súťažné podklady:
Nie

16. Lehota na predkladanie ponúk:
27.02.2012 do 11:00 hodine miestneho času.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v zmysle požiadaviek stanovených v súťažných podkladov.

17. Otváranie obálok s ponukami:
Verejný obstarávateľ na uvedený predmet zákazky použije elektronickú aukciu. Z uvedeného dôvodu sa nepoužije § 41 zákona o verejnom obstarávaní.


Uchádzači alebo záujemcovia, ktorí požiadali verejného obstarávateľa o poskytnutie súťažných podkladov, poskytne verejný obstarávateľ spolu so Súťažnými podkladmi aj Výzvu na predloženie ponuky k podprahovej zákazke s použitím elektronickej aukcie na uskutočnenie stavebných prác. Týmto sú uchádzači alebo záujemcovia dostatočne vopred informovaní o termíne konania elektronickej aukcie a priebehu elektronickej aukcie.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a ponúk uchádzačov sa uskutoční dňa 27.02.2012 o 12.30 hodine miestneho času na adrese: Mesto Martin, Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, zasadačka č.310, III. poschodie.

Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov, budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, elektronicky vyzvaní na predloženie nových cien.

18. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za uskutočnenie stavebných prác (cena s DPH).
• Východisková cena stanovená za 1 m2 opravy poškodenia komunikácie = 36,00 Eur

19. Použije sa elektronická aukcia:

Áno.

Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, elektronicky vyzvaní na predloženie nových cien. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby uchádzači už boli zaregistrovaní a boli známe ich mailové adresy.

V súťažných podkladoch (A.3. - Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia v elektronickej aukcii, priebeh elektronickej aukcie) sú uvedené všetky podmienky a priebeh elektronickej aukcie.
Počas elektronickej aukcie bude uchádzačovi zverejnená aktuálna najnižšia cenová ponuka a jeho aktuálna ponuka.
Predpokladaný termín sprístupnenia elektronickej aukcie: 22.02.2012 o 09:00 hod.
Predpokladaný termín začatia elektronickej aukcie: 29.02.2012 o 10:00 hod.
Predpokladaný termín ukončenia elektronickej aukcie: 29.02.2012 o 10:30 hod.
Ukončenie el. aukcie: E-aukcia skončí, keď žiaden z uchádzačov v tejto dobe súťažného kola (t.j. v posledných 2 minútach pred koncom el. aukcie) vyššie uvedeným spôsobom neupravil smerom nadol žiadnu z aktuálnych hodnôt .
Keď v priebehu posledných 2 minút dôjde k akejkoľvek zmene hodnôt vyššie uvedeným spôsobom, trvanie súťažného kola (základný časový limit) sa automaticky predĺži o ďalších 30 sekúnd.
Ostatné podrobnosti budú uvedené v súťažných podkladoch v časti Podmienky elektronickej aukcie.


20. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
30.04. 2012
21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
1. Ponuku môže predložiť záujemca alebo uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ poskytol súťažné podklady spolu s výzvou na predloženie ponuky. Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo prístup k dokumentom je stanovená do 16.02.2012 do 12,00 hod. miestneho času. Súťažné podklady možno získať v pracovných dňoch v čase od 08,00 do 13,00 hod. na adrese verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1. - kancelária 308, III. posch. v termíne od 07.02.2012 do 16.02. 2012.
2. V prípade, že všetky ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné a za predpokladu, že sa pôvodné zmluvné podmienky podstatne nezmenia, bude verejný obstarávateľ postupovať tak, že prejde do rokovacieho konania bez zverejnenia v zmysle § 58 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
3.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť Zmluvu o dielo s druhým, resp. ďalším uchádzačom v poradí v prípade, ak fyzická alebo právnická osoba, s ktorou uzavrie Zmluvu o dielo stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť si zmluvný záväzok v lehote viazanosti ponúk.
5.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní.


Obmedzenie počtu uchádzačov
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov


Upozornenie:
1. Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.

2.Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta dodania predmetu.
Termín obhliadky je možné dojednať individuálne a to po osobnej dohode a kontakte s Ing. Branislavom Bellom ( v bode 1. )

Dátum:
02.02.2012

Meno a podpis zodpovednej osoby:
Ing. Marta Kohútová
OSO, reg. číslo:: P0510-599-2007
Osoba zodpovedná vo veciach technických
Ing. Branislav Bella