Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke – Nákup a dodanie 31 kusov notebookov.

pridané: 09.01.2012, kategória: verejné obstarávanie - archív

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke – Nákup a dodanie 31 kusov notebookov.
Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke na dodanie tovaru s použitím elektronickej aukcie na predmet zákazky - „Nákup a dodanie 31 kusov notebookov“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie : Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk

Kontaktná osoba:
Vo veciach verejného obstarávania: Ing. Marta Kohútová
Telefón : 043/4204 157
Email: marta.kohutova@martin.sk
Vo veciach technických: Mgr. Milan Matuška
Telefón : 043/4204 495, 0915 834 559
Email: matuska@martin.sk

2. Názov diela:
Nákup a dodanie 31 kusov notebookov

3. Opis diela:

Predmetom zákazky je nákup a dodanie 31 kusov notebookov, ktoré sa požadujeme dodať podľa uvedených technických požiadaviek.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť: B.1. - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

4. Miesto dodania predmetu zákazky:
Mesto Martin, Mestský úrad Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin

5. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV
5.1 Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný slovník:
30213100-6 - Prenosné počítače
48624000-8 - Softvérový balík pre operačný systém osobného počítača (PC)

6. Rozsah predmetu zákazky:
podľa opisu uvedeného v súťažných podkladoch

7. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
Nie

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky .

8. Predpokladaná hodnota zákazky:
18 334,00 EUR bez DPH


9. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nepovoľuje sa

10. Termín dodania:
najneskôr do 29.02.2012

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa na rok 2012 v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy na plnenie predmetu zmluvy.

Verejný obstarávateľ vyžaduje 15– dňovú lehotu splatnosti mesačných faktúr.
Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov.

12. Podmienky účasti uchádzačov:

Uchádzač v ponuke predloží informácie a dokumenty, ktorými preukazuje osobné postavenie podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní a technickú spôsobilosť v zmysle § 28 zákona o verejnom obstarávaní na dodanie tovaru v zmysle časti A.2. – Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov

Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač môže doklady predložené obstarávateľovi, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú a odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky označiť za dôverné.

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v tomto bode a v bode 25 súťažných podkladov .

13. Označenie, či poskytnutie služby je podmienené osobitným povolením (napr. licenciou, autorizáciou a pod.):
Nie

14. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:
Nie

15. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov

Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:

- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 Odbor informatiky (netýka sa uchádzačov, ktorým boli súťažné podklady zaslané spolu s výzvou)

Súťažné podklady sa budú vydávať:
- v pracovných dňoch od: 09.01.2012 do 18.01.2012.

- v pracovnom čase od: 8,00 do: 13,00 hod.

Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
- osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou, na základe písomnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov doručenej obstarávateľovi na adresu podľa bodu 1 a v lehote podľa bodu 15.

Súťažné podklady je možné osobne prevziať v lehote podľa bodu 14. na adrese:
Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, II. poschodie, kancelária č. 208.

Úhrada za súťažné podklady:
Nie

16. Lehota na predkladanie ponúk:
24.01.2012 o 11:00 hodine miestneho času.


Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku v zmysle súťažných podkladov.

17. Otváranie obálok s ponukami:
Verejný obstarávateľ na uvedený predmet zákazky použije elektronickú aukciu. Z uvedeného dôvodu sa nepoužije § 41 zákona o verejnom obstarávaní.

Vyhodnotenie ponúk uchádzačov sa uskutoční dňa 24.01.2012 o 12.30 hodine miestneho času na adrese : Mesto Martin, Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin.
Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov, budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, elektronicky vyzvaní na predloženie nových cien.
kancelária č. 208, II. posch.

18. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za dodanie tovaru (cena s DPH).

19. Použije sa elektronická aukcia:
Áno.

Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, elektronicky vyzvaní na predloženie nových cien. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby uchádzači už boli zaregistrovaní a boli známe ich mailové adresy.

V súťažných podkladoch (A.3. - Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia v elektronickej aukcii, priebeh elektronickej aukcie) sú uvedené všetky podmienky a priebeh elektronickej aukcie.
Počas elektronickej aukcie bude uchádzačovi zverejnená aktuálna najnižšia cenová ponuka a jeho aktuálna ponuka.
Predpokladaný termín sprístupnenia el. aukcie: 23. 01. 2012 o 09:00 hod.
Predpokladaný termín začatia elektronickej aukcie: 27.01. 2012 o 09:00 hod.
Predpokladaný termín ukončenia elektronickej aukcie: 27.01. 2012 o 09:30 hod.

Ukončenie el. aukcie: E-aukcia skončí, keď žiaden z uchádzačov v tejto dobe súťažného kola (t.j. v posledných 2 minútach pred koncom el. aukcie) vyššie uvedeným spôsobom neupravil smerom nadol žiadnu z aktuálnych hodnôt .
Keď v priebehu posledných 2 minút dôjde k akejkoľvek zmene hodnôt vyššie uvedeným spôsobom, trvanie súťažného kola (základný časový limit) sa automaticky predĺži o ďalších 30 sekúnd.
Ostatné podrobnosti budú uvedené v súťažných podkladoch.

20. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
31.03. 2012

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
1. Ponuku môže predložiť záujemca alebo uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ poskytol súťažné podklady spolu s výzvou na predloženie ponuky. Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo prístup k dokumentom je stanovená do 18.01.2012 do 14,00 hod. miestneho času. Súťažné podklady možno získať v pracovných dňoch v čase od 09,00 do 13,00 hod. na adrese verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1. - kancelária 208, III. posch. v termíne od 09.01.2012 do 18.01. 2012.
2. V prípade, že všetky ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné a za predpokladu, že sa pôvodné zmluvné podmienky podstatne nezmenia, bude verejný obstarávateľ postupovať tak, že prejde do rokovacieho konania bez zverejnenia v zmysle § 58 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
3.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť Kúpnu zmluvu s druhým, resp. ďalším uchádzačom v poradí v prípade, ak fyzická alebo právnická osoba, s ktorou uzavrie Kúpnu zmluvu stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť si zmluvný záväzok v lehote viazanosti ponúk.
5.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní.
6. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy na plnenie predmetu zmluvy.
7. Verejný obstarávateľ vyžaduje 15 dňovú lehotu splatnosti mesačných faktúr. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov.

Obmedzenie počtu uchádzačov
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov

Upozornenie:
1. Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.

2.Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta dodania predmetu.

Dátum:

04.01.2012

Meno a podpis zodpovednej osoby:
Ing. Marta Kohútová
OSO, reg. číslo : : P0510-599-2007
Mgr. Milan Matuška
Osoba zodpovedná vo veciach technických