Výberové konanie

pridané: 09.12.2011, kategória: výberové konanie - archív

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine:
Názov funkcie:
referent pre elektronické a printové médiá

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
kancelária primátora mesta

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa humanitného zamerania
prax v oblasti médií min. 1 rok

Iné kritériá a požiadavky:
- anglický jazyk aktívne slovom aj písmom
- bezúhonnosť
- pokročilé ovládanie programov Microsoft Office
- základné grafické zručnosti v programoch Microsoft Office
- základné zručnosti vyhotovenia a spracovania fotografie
- základné zručnosti vyhotovenia a spracovania audio záznamov
- príprava tlačových správ, spravodajských článkov, prezentačných materiálov a podkladov pre elektronické a printové médiá
- kreatívny a dynamický prístup k práci, samostatnosť a schopnosť pracovať v tíme


Charakteristika pracovného miesta:
Tvorivé spracúvanie masmediálnej politiky a koordinovanie výstupov k verejnosti

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
5. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
6. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

Výberové konanie sa uskutoční dňa 20.12. 2011 o 9,00 hod. v zasadačke č. 206 - II. poschodie budovy MsÚ formou písomného testu a ústneho pohovoru. Úspešní uchádzači absolvujú psychodiagnostiku vybraných zručností.

Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania najneskôr do 16.12.2011 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – referent pre elektronické a printové média na adresu:

Mestský úrad Martin
Organizačno-personálne oddelenie
Námestie S. H. Vajanského 1
O36 49 Martin


Kontakt pre poskytnutie informácií:
Bc. Milena Jakubcová
Telefón: 4204210
Mobil: 0918797116
Fax: 4132483
e-mail: jakubcova@martin.sk