Výzva na predloženie ponuky k podlimitnej zákazke – Územný generel dopravy mesta Martin

pridané: 05.12.2011, kategória: verejné obstarávanie - archív

Výzva na predloženie ponuky k podlimitnej zákazke – Územný generel dopravy mesta Martin
Výzva na predloženie ponuky k podlimitnej verejnej zákazke na poskytnutie služby podľa prílohy č. 2 (kategória služby číslo 12) - Územný generel dopravy mesta Martin

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mesto Martin
IČO: 00316 792
Sídlo organizácie: Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk

Kontaktné miesto (miesta): Útvar hlavného architekta mesta Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Kontaktná osoba: Ing.arch. Viera Šottníková
Telefón: +421 434204105
Fax: +421 434132966 / 434239844
E-mail: sottnikova@martin.sk

Kontaktná osoba:
Vo veciach verejného obstarávania: Ing. Marta Kohútová
Telefón: 043/4204 157
Vo veciach technických: Ing. arch. Viera Šottníková
Telefón: 00421/43-204 105
E-mail: sottnikova@martin.sk


2. Názov diela:
Územný generel dopravy mesta Martin


3. Opis diela:
Predmetom zákazky je vypracovanie v stupňoch koncept a po jeho prerokovaní a stanovisku obstarávateľa návrh Územného generelu dopravy mesta Martin . V určitých prípadoch bude tiež podkladom pre účely územného rozhodovania.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. „Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov.

4. Miesto realizácie diela: Martin

5. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV
5.1 Spoločný slovník obstarávania (CPV)
71.00.00.00 – 8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
71.41.00.00 – 5 Služby týkajúce sa mestskej( územnej) zástavby ( územné plánovanie) 71.42.00.00 – 8 Územné architektonické služby

6. Rozsah predmetu zákazky:

podľa opisu uvedeného v súťažných podkladoch

7. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
Nie

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet obstarávania.

8. Predpokladaná hodnota zákazky:
53 341,00 EUR bez DPH

9. Možnosť predloženia variantných riešení:

Nepovoľuje sa

10. Trvanie zmluvy:
24 mesiacov


11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z bežného rozpočtu Útvaru hlavného architekta mesta Martin v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky a zálohy.
Verejný obstarávateľ vyžaduje 15-dňovú lehotu splatnosti predloženej faktúry.
Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov.

12. Podmienky účasti uchádzačov:
1. Podmienky účasti uchádzačov podľa § 26 - Osobné postavenie:
Predloženie dokladu o Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods.1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ich splnenie preukáže predložením originálnych dokladov alebo ich overených fotokópií
požadovaných v bode 1.1.1 , ktoré musia byť súčasťou ponuky:
1.1.1. - Doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky alebo čestné vyhlásenie podľa predpisov svojho sídla, že uchádzač je oprávnený na dodanie požadovaného predmetu
zákazky ( v tomto prípade odborná spôsobilosť podľa zákona o autorizovaných architektoch a stavebných inžinierov ) .

1.2 Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie, ktorý vedie Úrad pre
verejné obstarávanie, môže doklady uvedené v bode 1.1.1 nahradiť predložením úradne overenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní.
1.3 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla niektoré z dokladov požadovaných v bodoch 1.1.1 a 1.2 nevydáva, môže ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
1.4 Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov podľa § 31 zákona o verejnom obstarávaní, podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní musí splniť každý člen skupiny samostatne a to tým, že predloží doklady podľa § 26 ods. 2 alebo § 128 za splnenia podmienky podľa § 155 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní každý za seba osobitne . Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti zákazky, ktorú má zabezpečiť.
2. Podmienky účasti uchádzačov podľa § 27 - Finančné a ekonomické postavenie:
2.1 Uchádzač musí splniť podmienky účasti v zmysle § 27 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:
Ich splnenie preukáže predložením originálnych dokladov alebo ich overených fotokópií nie starších ako tri mesiace ku dňu odovzdania súťažných podkladov požadovaných v bode 2.1.1, ktoré musia byť súčasťou ponuky:
2.1.1 písm. b) – potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností autorizovaných architektov a stavebných inžinierov . Uchádzač preukáže predložením výpis z banky o úhrade poistného s kópiou poistnej zmluvy. Zmluva o poistení musí byť platná a účinná.

2.2. Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ uzná aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.

3. Podmienky účasti uchádzačov podľa § 28 - Technická a odborná spôsobilosť:

3.1 Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť na dodávku poskytnutých služieb :
3.1.1 Zoznam územno-plánovacích podkladov a ÚP dokumentácií u obcí nad 25 000 obyvateľov uskutočnených za predchádzajúcich desať rokov (2000 – 2010 / ÚGD, ÚPD, ÚPP) s uvedením ich cien, lehôt dodania a odberateľov ( v prípade potreby môžu byť v zozname uvedené podobné alebo obdobné poskytnuté služby aj za predchádzajúcich 20 rokov ( dvadsať) ; ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní
3.2. Uchádzač predloží údaje o odbornej spôsobilosti na poskytnutie služby - autorizáciu príslušnej stavovskej organizácii ( SKA, SKSI) o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii uchádzača zodpovedného za poskytnutie služby, opatrený odtlačkom pečiatky a podpisom štatutárneho zástupcu (zástupcov) uchádzača a vyhlásením oprávnenej osoby, že bude k dispozícii po dobu plnenia zmluvy.
3.3. Uchádzač predloží zoznam činností, ktoré predpokladá riešiť subdodávkami, doložené vyhlásením subdodávateľa, že má k dispozícii kapacity na plnenie subdodávky po dobu platnosti zmluvy.
3.4. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, musí prísľub inej osoby bez ohľadu na právny stav obsahovať: identifikačné údaje uchádzača i inej osoby (obchodné meno a sídlo). Prísľub musí byť u právnickej osoby podpísaný každým členom štatutárneho orgánu, potvrdený originálnou pečiatkou; u fyzickej osoby podpísaný touto osobou a potvrdený jej originálnou pečiatkou. Prísľub musí byť originál (fotokópia je neplatný doklad), vyhotovený najskôr pred lehotou na predkladanie ponúk.
3.5. Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov podľa § 31 zákona o verejnom obstarávaní, podmienky účasti podľa § 27, § 28, § 29 zákona o verejnom obstarávaní musí skupina splniť spoločne.

Poznámka: Uchádzač môže doklady predložené obstarávateľovi, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú a odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky označiť za dôverné.

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v tomto bode a v bode 25 súťažných podkladov .

13. Označenie, či poskytnutie služby je podmienené osobitným povolením (napr. licenciou, autorizáciou a pod.):
Nie

14. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:
Áno

15. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:

Útvar hlavného architekta mesta Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin

Súťažné podklady sa budú vydávať:
- v pracovných dňoch od: 07.12. 2011 do: 19.12. 2011
- v pracovnom čase od: 8,00 do: 13,00 hod.

Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
- osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou, na základe písomnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov doručenej obstarávateľovi na adresu podľa bodu 1 a v lehote podľa bodu 15.

Súťažné podklady je možné osobne prevziať v lehote podľa bodu 15. na adrese:
Útvar hlavného architekta mesta Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin - kancelária 423 A, IV. posch. v termíne od 07.12.2011 do 19.12.2011.

Úhrada za súťažné podklady:
Nie

16. Lehota na predkladanie ponúk:
do 09. 01.2012 do 11:00 hod. miestneho času


Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku v zmysle súťažných podkladov.

17. Otváranie obálok s ponukami:
17.1. Otváranie ponúk uchádzačov sa uskutoční na adrese: Útvar hlavného architekta mesta Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin, dňa 10.01.2012 o 13:00 hod. miestneho času v zasadačke ÚHA, č. dverí 425.
17.2. Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
17.3. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Z kapacitných dôvodov sa na otváraní ponúk môžu zúčastniť za každého uchádzača maximálne dve osoby. V prípade skupiny je to maximálne jedna osoba za každého člena skupiny.

18. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka v zmysle „Kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia uvedených v súťažných podkladoch.

19. Použije sa elektronická aukcia:
Nie

20. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
29.02.2012

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásenú súťaž zrušiť, keď sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž vyhlásená a nebolo ich možno predvídať . Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa podrobne stanovených v súťažných podkladoch. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
V prípade, že všetky ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné a za predpokladu, že sa pôvodné zmluvné podmienky podstatne nezmenia, bude verejný obstarávateľ postupovať tak, že prejde do rokovacieho konania bez zverejnenia v zmysle § 58 ods.1, písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo predmetné verejné obstarávanie (§ 46, ods. 1 a 2) zákona o verejnom obstarávaní. Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ poskytol súťažné podklady. Uchádzači doručia svoje ponuky verejnému obstarávateľovi poštou, iným prepravcom alebo osobne. Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

Útvar hlavného architekta mesta Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin, sekretariát ÚHAM, 4. Poschodie, č. dverí 423 A.
Stránkové dni sú: pondelok – štvrtok 8:00 – 15:00 hod., v piatok 8:00 – 12:00 hod.

Obmedzenie počtu uchádzačov

Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov

Upozornenie:
Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.

Dátum:
05.12.2011

Meno a podpis zodpovednej osoby:
Ing. Marta Kohútová
OSO, reg. číslo:: P0510-599-2007