Ponukové konanie na odpredaj hnuteľného majetku mesta

pridané: 08.11.2011, kategória: ponukové konania - archív


MESTO MARTIN

v súlade so znením zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zásadami o nakladaní s majetkom mesta

vyhlasuje ponukové konanie na odpredaj hnuteľného majetku mesta

(ponukové konanie je zároveň obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení)

a to

Osobný automobil

Opis:
Osobné motorové vozidlo: Volvo S 60 2,4 T AW2D Momentum, 4 dv. sedan rok výroby 2002, výrobca – Volvo CAR CORP. Evidenčné číslo ŠPZ: MT- 414 BL


Technický opis vozidla:
- Výrobné číslo motora: YV1RS58K722199194
- Identifikačné číslo motora: B5244T3
- Zdvihový objem valcov: 2435 cm³
- Karoséria - druh: samonosná
- Maximálny výkon motora: 147 kW
- Farba: šedá metalíza svetlá
- Prevádzková hmotnosť: 1557 kg
- Prípustná celková hmotnosť: 2070 kg
- Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy: 3670 kg
- Druhy kolies: diskové - predné 205/55 R 16 88 W, - zadné 205/55 R 16 88 W
- Najväčšia konštrukčná rýchlosť: 215 km/hod.
- Počet najazdených kilometrov: 252031 km

Vozidlo je vybavené:
päťstupňovou automatickou prevodovkou, výškovo nastaviteľným volantom, posilňovačom riadenia a imobilizérom, klimatizačným zariadením, centrálnym uzamykaním dverí, predné sedadlá a spätná zrkadlá vyhrievané a sklopné, elektrickým spúšťaním okien, technická a emisná kontrola neplatná.

Vozidlo v súčasnej dobe nie je pojazdné a na vozidle sú nasledovné závady:
- poškodená automatická prevodovka
- poškodený homokinetický kĺb prednej nápravy
- netesná zadná rozvodovka
- poškodený lak zadnej kapoty

Popis technického stavu osobného motorového vozidla je spracovaný v Znaleckom posudku č. 91/2011 zo dňa 19.7.2011.

Záujemcovia si môžu predmetný majetok obhliadnuť:
Mesto Martin, Mestský úrad Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin v pracovných dňoch, vždy od 9:00 h do 14:00 h, kontaktná osoba: Mgr. Ľubomír Dzurec, tel. č. 0905 459 540.

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Názov: PREDAJ NA ZÁKLADE PONUKY (osobný automobil) – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:
Mesto Martin, Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, podateľňa č. dverí 127, 1. posch. v termíne do 21.11. 2011 do 12:00 hod.


Hodnota predmetného hnuteľného majetku: 1 269,00 EUR

Účastníkom ponukového konania môžu byť:
• občania majúci trvalý pobyt v štáte Európskej únie
• iné fyzické osoby majúce trvalý pobyt v štáte EÚ
• právnické osoby so sídlom v SR alebo v niektorom zo štátov EÚ

Otvorenie obálok sa uskutoční na zasadnutí komisie, menovanej primátorom Mesta Martin dňa 22.11.2011 o 10:00 hod. Komisia vykoná vyhodnotenie predložených ponúk dňa 22.11.2011 o 10,00 hod. O výsledku budú účastníci upovedomení po ukončení ponukového konania.

Ďalšie podmienky:
• ak nebude predložená žiadna ponuková cena, ponukové konanie k predmetnej veci sa ukončí,
• kritériom pre vyhodnotenie ponukového konania bude najvyššia ponuková cena,
• účastníci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
• u fyzických osôb: meno aj priezvisko (aj rodné), dátum narodenia aj miesto narodenia, presná adresa bydliska, číslo preukazu totožnosti, údaje o bankovom spojení, ponúknutá
cena, podmienky uzatvorenia zmluvy, účel ďalšieho využitia, telefonický kontakt),
• u fyzických osôb - podnikateľov: obchodný názov, presná adresa sídla, IČO (DIČ), údaje o bankovom spojení, ponúknutá cena, kópia výpisu z obchodného registra, v prípade, že účastník ponukového konania nie je štatutárnym zástupcom štatutárneho orgánu právnickej osoby ktorú zastupuje, predloží plnú moc s podpismi členov štatutárneho orgánu, podmienky uzatvorenia zmluvy, telefonický kontakt,
• účastníkom súťaže predložené doklady v obálke musia byť originály, alebo ich overené fotokópie,
• účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné
• Záujemca má právo zúčastniť sa komisionálneho otvárania obálok s cenovými ponukami, ktoré sa bude konať dňa 22. 11. 2011 o 10:00 hod. na adrese Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, I. poschodie, v miestnosti č. 117B.

Bližšie informácie záujemcom poskytne:
Mestský úrad Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, kontaktná osoba – Mgr. Ľubomír Dzurec, tel. kontakt 0905 459 540.

Vyhlasovateľ ponukového konania si vyhradzuje právo:
• zrušiť ponukové konanie,
• Mesto Martin si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponukových cien, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo nevýhodné,
• v prípade formálnych nedostatkov cenovej ponuky, ktoré nemenia jej obsah vyzvať záujemcu na jej doplnenie.

Martin 07.11.2011

Ing. Marta Kohútová
referent pre verejné obstarávanie

Ing. Vladimír Havlík
referent BOZP, PO a vnútornej prevádzky