Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia predložených cenových ponúk - osobný automobil Volvo S60

pridané: 08.11.2011, kategória: ponukové konania - archív

v súlade so znením zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zásadami o nakladaní s majetkom mesta na odpredaj hnuteľného majetku mesta
(ponukové konanie je zároveň obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení)

Vyhlasovateľ:
Mesto Martin, mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin

Otváranie obálok , dátum 03.11.2011 o 10,00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Predseda komisie:
Mgr. Marína Gallová – poslankyňa MsZ Martin

Členovia komisie:
p. Tibor Adamko – poslanec MsZ Martin
Ing. Ján Zajac – vedúci Odboru majetku a služieb MsÚ Martin
Mgr. Iveta Šugárová – Vedúca Organizačno-právneho odboru

Členovia komisie bez práva vyhodnocovať:
Ing. Marta Kohútová – referent pre verejné obstarávanie

Vyhlasovateľ vyhlásil ponukové konanie na odpredaj hnuteľného majetku a to

Osobný automobil

Opis:
Osobné motorové vozidlo: Volvo S 60 2,4 T AW2D Momentum, 4 dv. sedan rok výroby 2002, výrobca – Volvo CAR CORP. Evidenčné číslo ŠPZ: MT- 414 BL


Technický opis vozidla:
- Výrobné číslo motora: YV1RS58K722199194
- Identifikačné číslo motora: B5244T3
- Zdvihový objem valcov: 2435 cm³
- Karoséria - druh: samonosná
- Maximálny výkon motora: 147 kW
- Farba: šedá metalíza svetlá
- Prevádzková hmotnosť: 1557 kg
- Prípustná celková hmotnosť: 2070 kg
- Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy: 3670 kg
- Druhy kolies: diskové - predné 205/55 R 16 88 W, - zadné 205/55 R 16 88 W
- Najväčšia konštrukčná rýchlosť: 215 km/hod.
- Počet najazdených kilometrov: 252031 km

Ponukové konanie bolo zverejnené na stránke www.martin.sk a zároveň na úradnej tabuli mesta Martin dňa 26.09.2011.
Predloženie cenových ponúk bolo stanovené do 28.10.2011 do 11,00 hod.

V stanovenom termíne na predkladanie ponúk bola doručená len jedna cenová ponuka.

Zasadnutie komisie sa konalo len za účasti členov komisie.

Zoznam všetkých záujemcov, ktorí predložili ponuky:
1. ZSNP RECYKLING, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

Členovia komisie skonštatovali, že obálka, v ktorej bola cenová ponuka doručená, bola do podateľne Mestského úradu Martin doručená dňa 27.10.2011 poštou, ev. číslo z podateľne 86 036, v požadovanom termíne ( do 28.10.2011, do 12,00 hod), v správne označenej a neporušenej obálke.

Komisia konštatuje, že bola doručená len jedna cenová ponuka , obálka nebola komisiou otvorená, a navrhuje ponukové konanie zrušiť a vyhlásiť nové ponukové konanie na odpredaj osobného motorového vozidla .
Predložená cenová ponuka bude záujemcovi vrátená.V Martine dňa 03.11.2011
Zápis viedol: Ing. Marta Kohútová