Informácia o voľnom pracovnom mieste - referent prepravnej služby

pridané: 06.10.2011, kategória: výberové konanie - archív

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine:
Názov funkcie:
referent prepravnej služby

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Odbor spoločenských služieb

Kvalifikačné predpoklady:
- úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
- absolvovaný kurz prvej pomoci - výhodou

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť
- logistika
- základy ekonomiky
- vodičský preukaz sk. B
- prax v logistike - výhodou

Charakteristika pracovného miesta:
Vybavovanie ucelenej odbornej agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy na úseku prepravnej služby. Vedenie kompletnej administratívnej agendy prepravnej služby, príprava a sledovanie čerpania rozpočtu, pomoc pri rozvoze pacientov, zastupovanie vodiča prepravnej služby v jeho neprítomnosti.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
5. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
6. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
7. Čestné prehlásenie , že uchádzač je držiteľom vodičského preukazu sk. B
8. v prípade absolvovania kurzu prvej pomoci – doklad o absolvovaní

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.10.2011 o 9,00 hod. v zasadačke č. 206 - II. poschodie budovy MsÚ formou ústneho pohovoru. Úspešní uchádzači absolvujú psychodiagnostiku vybraných zručností.

Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania najneskôr do 14.10.2011 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – referent prepravnej služby na adresu:

Mestský úrad Martin
Organizačno-personálne oddelenie
Námestie S. H. Vajanského 1
O36 49 Martin


Kontakt pre poskytnutie informácií:
Bc. Milena Jakubcová
Telefón: 4204210
Mobil: 0918797116
Fax: 4132483
e-mail: jakubcova@martin.sk