Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke - Rekonštrukcia komunikácií na území mesta Martin

pridané: 10.08.2011, kategória: verejné obstarávanie - archív

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke - Rekonštrukcia komunikácií na území mesta Martin
Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke na zhotovenie diela s použitím elektronickej aukcie na predmet zákazky - „Rekonštrukcia komunikácií na území mesta Martin“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:


Názov organizácie : Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk

Kontaktná osoba:
Vo veciach verejného obstarávania: Ing. Marta Kohútová
Telefón : 043/4204 157
Vo veciach technických: Ing. Branislav Bella
Telefón : 043/4204 136, 0918 797 129


2. Názov diela:
Rekonštrukcia komunikácií na území mesta Martin

3. Opis diela:

Predmetom zákazky je rekonštrukcia komunikácií na území mesta Martin v zmysle požiadaviek a opisu predmetu zákazky . Podkladom pre spracovanie ponukovej ceny diela je poskytnutý výkaz výmer. Nacenený štruktúrovaný rozpočet ceny bude uvedený vo forme vyplneného Výkaz – Výmer.

4. Miesto realizácie diela: Martin

5. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV
5.1 Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45.23.30.00 – 9   Stavebné práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest
45.23.31.22 – 6   Práce na oprave ciest
45.23.32.51 – 3   Práce na obnove povrchu
45.23.32.23 – 8   Obnova povrchu vozoviek
45.23.24.24 – 0   Stavebné práce na kanalizačných odtokoch
45.23.24.51 – 8   Odvodňovacie a povrchové práce

6. Rozsah predmetu zákazky:
podľa opisu uvedeného v súťažných podkladoch

7. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti: Áno
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu obstarávania.
Časť 1. – Rekonštrukcia komunikácie na ulici Kratinova – betónka
Časť 2. – Rekonštrukcia časti komunikácie na ulici Hurbanova
Časť 3. – Rekonštrukcia časti komunikácie Ulice V.P. Tótha
Časť 4. – Rekonštrukcia komunikácie a parkoviska na ulici Gándhího
Časť 5. – Rekonštrukcia časti komunikácií na území mesta Martin
Časť 6. – Rekonštrukcia časti komunikácií na území mesta Martin
(ulíc Severná, Záturčianska, Medňanského, Poľná, Turčianskych dobrovoľníkov)


8. Predpokladaná hodnota zákazky:
Časť 1. – Rekonštrukcia komunikácie na ulici Kratinova – betónka - do 32 000,00 Eur s DPH
Časť 2. – Rekonštrukcia časti komunikácie na ulici Hurbanova – do 35 000,00 Eur s DPH
Časť 3. – Rekonštrukcia časti komunikácie Ulice V.P. Tótha - do 41 000,00 Eur s DPH
Časť 4. – Rekonštrukcia komunikácie a parkoviska na ulici Gándhího - do 55 000,00 Eur s DPH
Časť 5. – Rekonštrukcia časti komunikácií na území mesta Martin - do 45 000,00 Eur s DPH
Časť 6. – Rekonštrukcia časti komunikácií na území mesta Martin - do 30 000,00 Eur s DPH
(ulíc Severná, Záturčianska, Medňanského, Poľná, Turčianskych dobrovoľníkov)

9. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nepovoľuje sa

10. Trvanie zmluvy:
Časť 1. – Rekonštrukcia komunikácie na ulici Kratinova – betónka – do 30.10.2011
Časť 3. – Rekonštrukcia časti komunikácie Ulice V.P. Tótha – do 30.10.2012
Časť 4. – Rekonštrukcia komunikácie a parkoviska na ulici Gándhího – do 30.10.2012
Časť 5. – Rekonštrukcia časti komunikácií na území mesta Martin – do 30.10.2012
Časť 6. – Rekonštrukcia časti komunikácií na území mesta Martin (ulíc Severná, Záturčianska, Medňanského, Poľná, Turčianskych dobrovoľníkov) – do 30.10.21011

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa na rok 2011 v zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy na plnenie predmetu zmluvy.
Verejný obstarávateľ vyžaduje 15-dňovú lehotu splatnosti predloženej faktúry.
Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov.


12. Podmienky účasti uchádzačov:
- Predloženie dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia) alebo overenej kópie potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Overené kópie požadovaných dokladov nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky.

Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť na dodanie diela :
- Podľa § 28 ods.1 písm. a), zoznamom vykonaných prác rovnakého alebo obdobného charakteru uskutočnených za predchádzajúce tri roky s uvedením ich cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
   a) bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
   b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní.
- Súčasťou zoznamu dodávok musia byť minimálne tri zákazky na uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru v predmete zákazky potvrdená odberateľom. K zoznamu priloží min.1 referenčný list za konkrétnu stavbu s celkovými rozpočtovými nákladmi nad 200 000 Eur s DPH.
- Verejný obstarávateľ nebude akceptovať vyhlásenie uchádzača o schopnosti dodať predmet z zákazky v súlade s požiadavkami uvedenými v oznámení a v súťažných podkladoch.
- Vyžaduje sa, aby osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác, mala odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho. Stavbyvedúci predloží kópiu osvedčenia SKSI s originálom podpisu a odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby.
- Vyhlásenia stavbyvedúceho, že bude k dispozícii na plnenie zmluvy (originál alebo overená kópia).
- Predloženie čestného vyhlásenia, že uchádzač bude mať k dispozícii strojné a technické vybavenie pre realizáciu diela.
- Záujemca alebo uchádzač musí preukázať, že pre daný predmet zákazky zabezpečí dodávku a pokládku obaľovaných asfaltových zmesí. Uvedenú skutočnosť preukáže záujemca dokladom o vlastníctve technického zariadenia na výrobu a na pokládku asfaltových zmesí alebo zmluvou o budúcej zmluve na dodávku a pokládku asfaltových zmesí alebo nájomnou zmluvou.
- Osvedčenie o akreditácii vlastného laboratória pre skúšanie stavebných materiálov alebo zmluvného laboratória spolu s rozsahom oprávnenia, ktorý bude zabezpečovať na predmetnej stavbe výkon skúšobníctva a kontroly kvality. V prípade zmluvného laboratória uchádzač predloží aj zmluvu o budúcej zmluve medzi ním a pracoviskom.
- Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov podľa § 31 zákona o verejnom obstarávaní, podmienky technickej a lebo odbornej spôsobilosti podľa § 28, § 29 zákona o verejnom obstarávaní musí skupina splniť spoločne.
- Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač alebo záujemca využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy. V takomto prípade predloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi doklad preukazujúci túto skutočnosť, ktorým môže byť prísľub tejto osoby.
- Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - technickú spôsobilosť v originálnom vyhotovení alebo ako osvedčené kópie týchto dokladov, okrem dokladov podľa § 28 ods.1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní.

Poznámka: Uchádzač môže doklady predložené obstarávateľovi, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú a odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky označiť za dôverné.

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v tomto bode a v bode 25 súťažných podkladov .

13. Označenie, či poskytnutie služby je podmienené osobitným povolením (napr. licenciou, autorizáciou a pod.):
Nie

14. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:
Nie

15. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:

- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 Odbor komunálnych služieb (netýka sa uchádzačov, ktorým boli súťažné podklady zaslané spolu s výzvou)

Súťažné podklady sa budú vydávať:
- v pracovných dňoch od: 11. 08. 2011 do: 17. 08. 2011
- v pracovnom čase od: 8,00 do: 13,00 hod.

Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
- osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou, na základe písomnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov doručenej obstarávateľovi na adresu podľa bodu 1 a v lehote podľa bodu 14.

Súťažné podklady je možné osobne prevziať v lehote podľa bodu 14. na adrese:
Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, III. poschodie, kancelária č. 308.

Úhrada za súťažné podklady:
Nie

16. Lehota na predkladanie ponúk:
do 02.09. 2011 do 12:00 hod. SEČ


Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku v zmysle súťažných podkladov.17. Otváranie obálok s ponukami:
Verejný obstarávateľ na uvedený predmet zákazky použije elektronickú aukciu. Z uvedeného dôvodu sa nepoužije § 41 zákona o verejnom obstarávaní.

Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov, budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, elektronicky vyzvaní na predloženie nových cien.


18. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za dodanie diela (cena s DPH) na jednu alebo viac častí predmetu zákazky.

19. Použije sa elektronická aukcia:
ÁNO

Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, elektronicky vyzvaní na predloženie nových cien. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby uchádzači už boli zaregistrovaní a boli známe ich mailové adresy.

V súťažných podkladoch (A.3. - Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia v elektronickej aukcii, priebeh elektronickej aukcie) a taktiež vo výzve na el. aukciu sú uvedené podmienky a priebeh elektronickej aukcie.
Počas elektronickej aukcie bude uchádzačovi zverejnená aktuálna najnižšia cenová ponuka a jeho aktuálna ponuka.
Predpokladaný termín sprístupnenia el. aukcie: 26.08.2011 10:00 hod.
Predpokladaný termín začatia el. aukcie: 07.09.2011 09:00 hod.
Predpokladaný termín ukončenia elektronickej aukcie : 07.09.2011 o 9,45 hod.
Ukončenie el. aukcie: E-aukcia skončí, keď žiaden z uchádzačov v tejto dobe súťažného kola (t.j. v posledných 2 minútach pred koncom el. aukcie) vyššie uvedeným spôsobom neupravil smerom nadol žiadnu z aktuálnych hodnôt .
Keď v priebehu posledných 2 minút dôjde k akejkoľvek zmene hodnôt vyššie uvedeným spôsobom, trvanie súťažného kola (základný časový limit) sa automaticky predĺži o ďalších 30 sekúnd.
Ostatné podrobnosti budú uvedené vo výzve na el. aukciu.

Prihlásenie sa do e-aukcie a registrácia:

Základným krokom pre registráciu subjektov v aukčnom systéme mesta Martin je správne vyplnenie všetkých hrubo vyznačených polí vo formulári na stránkach http://martin.ebit.sk/
Po vyplnení a odoslaní formuláru ste zaregistrovaný ako čakateľ na schválenie do systému.

20. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
30.09.2011

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásenú súťaž zrušiť, keď sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž vyhlásená a nebolo ich možno predvídať . Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa podrobne stanovených v súťažných podkladoch. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pred uzavretím Zmluvy od dielo pri časti 2, časti 5 a časti 6 vypustiť časť dĺžky rekonštruovaného úseku. Realizácia uvedených rekonštrukcií komunikácií v zmysle opisu predmetu zákazky je podmienená schválením finančných
prostriedkov Mestským zastupiteľstvom Martin. V prípade, že všetky ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné a za predpokladu, že sa pôvodné zmluvné podmienky podstatne nezmenia, bude verejný obstarávateľ postupovať tak, že prejde do rokovacieho konania bez zverejnenia v zmysle § 58 ods.1, písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo predmetné verejné obstarávanie (§ 46, ods. 2) zákona
Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ poskytol súťažné podklady. Pracovný čas v podateľni Mestské úradu v Martine je v pondelok až štvrtok od 08,00 do 14,30 hod., v piatok od 08, 00 do 12,30 hod.

Obmedzenie počtu uchádzačov
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov

Upozornenie:
1. Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.

2.Verejný obstarávateľ organizuje obhliadku miesta dodania predmetu .

Časť 1. – Rekonštrukcia komunikácie na ulici Kratinova – betónka – dátum konania obhliadky je plánovaný dňa 18.8.2011 o 09,00 hod. ( zraz je na križovatke ulíc Kratinova – Kolónia III.)

Časť 2. – Rekonštrukcia časti komunikácie na ulici Hurbanova – dátum konania obhliadky je plánovaný dňa 18.8.2011 o 10,00 hod. ( zraz je na križovatke ulíc Hurbanova – Severná)

Časť 3. – Rekonštrukcia časti komunikácie Ulice V.P. Tótha ( od Tatra banky a.s. po Ul. P.O. Hviezdoslava) – dátum konania obhliadky je plánovaný dňa 18.8.2011 o 11,00 hod. ( zraz je pred Tatra bankou a.s.)

Časť 4. – Rekonštrukcia komunikácie a parkoviska na ulici Gándhího – dátum konania obhliadky je plánovaný dňa 18.8.2011 o 13,00 hod. ( zraz je na parkovisku ul. Gándhího)

Časť 5. – Rekonštrukcia časti komunikácií na území mesta Martin – termíny a lokality budú stanovené priebežne - termín obhliadky je možné dojednať individuálne a to po osobnej dohode a kontakte s Ing. Branislavom Bellom.

Časť 6. – Rekonštrukcia časti komunikácií na území mesta Martin ( ulíc Severná, Záturčianska, Medňanského, Poľná, Turčianskych dobrovoľníkov) – termín obhliadky je možné dojednať individuálne a to po osobnej dohode a kontakte s Ing. Branislavom Bellom


Dátum:

10.08.2011


Meno a podpis zodpovednej osoby:
Ing. Marta Kohútová
OSO, reg. číslo : : P0510-599-2007