Výzva na predloženie cenovej ponuky 4/2011/SL

pridané: 19.07.2011, kategória: verejné obstarávanie - archív

Výzva na predloženie cenovej ponuky (zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) na poskytovanie služby podľa prílohy č. 2 citovaného zákona (prioritné služby) “Externý projektový a finančný manažér v projekte Pohybom ku zdraviu v zrelom veku (č. projektu PL-SK/ZA/IPP/II/067) spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie : Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Internetová adresa: www. martin. sk

Kontaktná osoba:
Vo veciach prieskumu trhu: Ing. Marta Kohútová
Telefón: 043/4204 157

Vo veciach technických: Ing. Ivana Bobrovská, Ing. Dana Miškusová
Telefón: 043/ 4204 501, 0918 943 369
043/4204 237

2. Názov predmetu zákazky:
Externý projektový a finančný manažér v projekte Pohybom ku zdraviu v zrelom veku (č. projektu PL-SK/ZA/IPP/II/067) spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013


3. Opis požiadaviek na poskytnutie služby :
3.1. Monitorovanie projektu
(kontrola systému nákladov, vypracovanie štvrťročných monitorovacích správ a záverečnej monitorovacej správy) a zabezpečenie publicity projektu, návrh materiálov v súlade s platným Manuálom publicity
3.2. Poradenstvo pri finančnom riadení projektu (kontrola súladu účtovnej dokumentácie so Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku pre fond mikroprojektov, kontrola čerpania rozpočtu )
3.3. Príprava žiadostí o platbu (kontrola a súčinnosť pri kompletizácii podpornej dokumentácie k žiadosti o platbu)
3.4. Asistencia pri kontrolách vykonávaných kontrolnými subjektmi definovanými v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre fond mikroprojektov, identifikácia nezrovnalostí a návrh nápravných opatrení
3.5. Poradenstvo pri zmenách projektu (vypracovanie návrhu zmien zmluvných podmienok, komunikácia s príslušným projektovým a finančným manažérom Euroregiónu, doplnenie a prepracovanie príloh Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre fond mikroprojektov, návrh úpravy zmluvných podmienok s dodávateľmi )
3.6. Realizáciu predmetu zmluvy bude mandatár vykonávať podľa podmienok a ustanovení v uzatvorenej Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre fond mikroprojektov.
3.7. Mandatár bude predmetné poradenské služby poskytovať v mieste svojho sídla, resp. na kontaktnej adrese, ako aj v sídle mandanta, v dohodnutom čase, aj počas dní pracovného voľna, v prípade potreby po dohovore s mandantom sa mandatár dostaví aj na iné dohodnuté miesto v dohodnutom čase. Všetky návrhy písomných dokladov mandatár predloží mandantovi na odsúhlasenie.

4. Požadované predpoklady projektového a finančného manažéra:
4.1. Uchádzač musí mať minimálne 5 ročné praktické skúsenosti s manažovaním a koordináciou projektov EÚ,
4.2. Uchádzač musí byť zorientovaný v problematike chodníkov zdravia,
4.3. Uchádzač musí mať dostatočné komunikačné znalosti poľského jazyka,
4.4. Uchádzač musí plne akceptovať harmonogram, aktivity, rozpočet projektu a všetky náležitosti zviazané so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku pre fond mikroprojektov.

5. Spôsob stanovenia ceny:
Cena celkom s DPH

6. Predpokladaná hodnota zákazky:
9 000,00 Eur s DPH

7. Trvanie zmluvy:
Počas celého trvania projektu na dobu 9 mesiacov pri odpracovaní 100 hod. za mesiac

8. Podmienky účasti uchádzačov:

a) Preukázať odbornú spôsobilosť poskytovať uvedenú službu (originál alebo overená kópia) alebo overená kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Overené kópie požadovaných dokladov nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj iný ekvivalentný doklad k preukázaniu odbornej spôsobilosti,

b) Uchádzač musí doložiť zoznam minimálne 3 poskytovaných služieb rovnakého alebo obdobného charakteru za posledné 3 roky (2008,2009,2010) s uvedením názvu zmlúv, cien a dátumom ukončenia plnenia jednotlivých zmlúv, menom a priezviskom a tel. kontaktom osoby, u ktorej si verejný obstarávateľ môže overiť pravdivosť predložených informácií, za každý rok samostatne.

9. Lehota na predkladanie cenových ponúk:
do 22.07.2011 do 12:00 hod. SELČ.

Cenové ponuky doručiť v zalepenej a označenej obálke s heslom: “Externý projektový a finančný manažér projektu“ – neotvárať.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
(podateľňa MsÚ, I. poschodie, č. dverí 127)

10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Ponuky uchádzačov musia byť spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa .

Predloženie cenovej ponuky uchádzačom nezaväzuje verejného obstarávateľa uzatvoriť zmluvu na predmetnú zákazku. Pracovný čas v podateľni Mestské úradu v Martine je v pondelok až štvrtok od 08,00 do 14,30 hod., v piatok od 08, 00 do 12,30 hod.

Obmedzenie počtu uchádzačov:
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov .

Dátum: 19.07.2011

Meno zodpovednej osoby za verejné obstarávanie :

Ing. Marta Kohútová
OSO, reg. číslo : P0510-599-2007

Meno osoby zodpovednej za opis zákazky:
Ing. Dana Miškusová